Psalms 56

Dhavhidhi anochema nokuda kwavavengi vake

Kumutungamiri wokuimba; nomuimbirwo weNjiva iri mumioki iri kure. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rweMikitami; panguva yaakabatwa navaFirisitia paGati.

Ndinzwirei tsitsi, Mwari; nokuti vanhu vanotsvaka kundimedza; Zuva rose vanorwa neni vachindimanikidza. Vavengi vangu vanoda kundimedza zuva rose; Nokuti vanorwa neni vachizvikudza vazhinji. Panguva yandinotya, Ndichavimba nemi. MunaMwari ndicharumbidza shoko rake; Ndakavimba naMwari, handingatyi; Nyama ingandiiteiko? Zuva rose vanoshandura mashoko angu; Mifungo yavo yose inondifungira zvakaipa. Vanoungana, vanovanda, Vanocherekedza makwara angu, Kana vachivandira mweya wangu. Vachapukunyuka nenzira yezvakaipa here? Paradzai vanhu nokutsamwa kwenyu, Mwari. Imi munoverenga madzungairiro angu; Isai misodzi yangu mumidziyo yenyu; Haizi murugwaro rwenyu here? ipapo vavengi vangu vachadzokera shure nomusi wandinodana; Ndinoziva chinhu ichi, kuti Mwari ari kurutivi rwangu. 10 MunaMwari ndicharumbidza shoko rake; MunaJehovha ndicharumbidza shoko rake. 11 Ndakavimba naMwari, handingatyi; Vanhu vangandiiteiko? 12 Ndinosungwa nezvandakakupikirai Mwari; Ndichakuvigirai zvipiriso zvokuvonga nazvo. 13 Nokuti makarwira mweya wangu parufu; Namakumbo angu pakugumburwa. Kuti ndifambe pamberi paMwari Muchiedza choupenyu.

Copyright information for Shona