Psalms 56

Dhavhidhi anochema nokuda kwavavengi vake

Kumutungamiri wokuimba; nomuimbirwo weNjiva iri mumioki iri kure. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rweMikitami; panguva yaakabatwa navaFirisitia paGati.

1 Ndinzwirei tsitsi, Mwari; nokuti vanhu vanotsvaka kundimedza; Zuva rose vanorwa neni vachindimanikidza. 2Vavengi vangu vanoda kundimedza zuva rose; Nokuti vanorwa neni vachizvikudza vazhinji. 3Panguva yandinotya, Ndichavimba nemi. 4MunaMwari ndicharumbidza shoko rake; Ndakavimba naMwari, handingatyi; Nyama ingandiiteiko? 5Zuva rose vanoshandura mashoko angu; Mifungo yavo yose inondifungira zvakaipa. 6Vanoungana, vanovanda, Vanocherekedza makwara angu, Kana vachivandira mweya wangu. 7Vachapukunyuka nenzira yezvakaipa here? Paradzai vanhu nokutsamwa kwenyu, Mwari. 8Imi munoverenga madzungairiro angu; Isai misodzi yangu mumidziyo yenyu; Haizi murugwaro rwenyu here? 9ipapo vavengi vangu vachadzokera shure nomusi wandinodana; Ndinoziva chinhu ichi, kuti Mwari ari kurutivi rwangu. 10MunaMwari ndicharumbidza shoko rake; MunaJehovha ndicharumbidza shoko rake. 11Ndakavimba naMwari, handingatyi; Vanhu vangandiiteiko? 12Ndinosungwa nezvandakakupikirai Mwari; Ndichakuvigirai zvipiriso zvokuvonga nazvo. 13Nokuti makarwira mweya wangu parufu; Namakumbo angu pakugumburwa. Kuti ndifambe pamberi paMwari Muchiedza choupenyu.

Copyright information for Shona