Psalms 58

Vatongi vasina kururama ngavaparadzwe

Kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weAritasheti. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rweMikitami.

Munototaura zvakarurama here, imi vane simba, Munotongera vanakomana vavanhu zvakarurama here? Zvirokwazvo, mumoyo menyu munoita zvakaipa; Munoyerera vanhu pasi pose kumanikidza kwamaoko enyu. Vakaipa vakava vatorwa kubva padumbu ramai; Vanotsauka vachangozvarwa, vachireva nhema. Uturu hwavo hwakafanana nouturu hwenyoka; Vakafanana nechiva chisinganzwi, chinodzivira nzeve yacho; Chisingateereri inzwi ren’anga, Kunyange achiimba nouchenjeri hukuru. Mwari vhunai meno avo avo mumuromo mavo; Jehovha gurai meno makuru avana veshumba. Ngavapwe semvura inoyerera; Kana achishumba nemiseve yake, ngaive seyakagurika. Ngavafanane nehozhwa inonyakatika ichipera; Segambamwedzi romukadzi risina kuona zuva. Hari dzenyu dzisati dzanzwa moto neweminzwa, Iye achadzibvisa nechamupupuri nyama igere, nomoto pamwechete. 10 Akarurama achafara kana achiona kutsiva; Achashambidza tsoka dzake muropa ravakaipa. 11 Naizvozvo vanhu vachati, "Zvirokwazvo mubayiro wowakarurama uripo; Zvirokwazvo Mwari aripo, anotonga pasi pose."

Copyright information for Shona