Psalms 59

Dhavhidhi anonyengetera kuti arwirwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weAritasheti. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rweMikitami; panguva Sauro yaakatuma vanhu, vakarindira imba yake kuti vamuuraye.

1 Ndirwirei pavavengi vangu, Mwari wangu; Ndiisei pakakwirira kure navanondimukira. 2Ndirwirei pavaiti vezvakaipa, Ndiponesei pavanhu veropa. 3Nokuti tarirai, vanovandira mweya wangu; Vane simba vakaungana kuzorwa neni; Hakuzi nokuda kwokudarika kwangu kana kwezvivi zvangu, Jehovha. 4Vanomhanya nokuzvigadzira, ini ndisina mhosva hangu; Mukai mundibatsire, muone. 5Iyemi Jehovha, Mwari wehondo, Mwari waIsiraeri, Mukai mushanyire vahedheni vose; Musanzwira tsitsi mudariki upi noupi akaipa. 6Vanodzoka madekwana, vanohuhudza sembwa, Vanopota neguta. 7Tarirai, vanodzvova nemiromo Minondo iri pamiromo yavo; Nokuti vanoti, "Ndianiko anganzwa?" 8Asi imi Jehovha muchavaseka; Muchadadira vahedheni vose. 9Imi simba rangu, ndichakumirirai; Nokuti Mwari ndiye nhare yangu yakakwirira. 10Mwari wangu achandichingura netsitsi dzake; Mwari achandionesa kukundwa kwavavengi vangu. 11Musavauraya, kuti vanhu vangu varege kukanganwa; Muvaparadzire nesimba renyu, muvawisire pasi, Ishe nhovo yedu. 12Nokuda kwechivi chomuromo wavo, namashoko emiromo yavo, Ngavabatwe pakuzvikudza kwavo, Uye nokuda kwokutuka nenhema dzavanotaura. 13Vapedzei nehasha, vapedzei, varege kuzovapo; Ngavazive kuti Mwari anobata ushe pakati paJakobho, Kusvikira kumigumo yenyika. 14Panguva yamadekwana ngavadzoke, ngavahuhudze sembwa, Ngavapote-pote neguta. 15Vachadzungaira vachitsvaka zvokudya, Vachagara usiku hwose kana vasingaguti. 16Asi ini ndichaimba ndichireva simba renyu; Zvirokwazvo ndicharumbidza tsitsi dzenyu mangwanani; Nokuti makanga muri nhare yangu yakakwirira, Noutiziro hwangu pazuva rokutambudzika kwangu. 17Ndichakuimbirai nziyo dzokurumbidza, imi simba rangu; Nokuti Mwari ndiye nhare yangu yakakwirira, iye Mwari anondinzwira tsitsi.

Copyright information for Shona