Psalms 6

Dhavhidhi anochema zvivi zvake

Kumutungamiriri wenziyo; nemitengeramwa,namanzwi avarume. Pisarema raDhavhidhi.

Haiwa Jehovha, regai kundiraira pakutsamwa kwenyu, Musandirova nekufara kwenyu kukuru. Ndinzwirei nyasha, Jehovha;nokuti ndaonda; Ndiponesei,Jehovha nokuti mapfupa angu anotambudzika. Mweya wangu unotambudzikawo zvikuru; Asi imwi Jehovha muchanonoka kusvikira mhiko? Dzokai Jehovha, murwire mweya wangu; Ndiponesei nokuda kwevunyoro bwenyu. Nokuti parufu hapana achakurangarirai; Ndiani achakuvongai paSheori? Ndaneta nokugomba kwangu; Usiku humwe nohumwe ndinoshambirisa nhovo dzangu; Ndinonyorovedza mubhedha wangu nemisodzi yangu. Ziso rangu rapera nokuchema, Rinosakara nokuda kwavadzivisi vangu. Ibvai kwandiri, imi vabati vose vezvakaipa; Nokuti Jehovha akanzwa inzwi rokuchema kwangu. Jehovha akanzwa kukumbira kwangu; Jehovha achagamuchira munyengetero wangu. 10 Vavengi vangu vose vachanyadzwa nokutambudzika zvikuru; Vachadzoka, vachanyadzwa pakarepo.

Copyright information for Shona