Psalms 6

Dhavhidhi anochema zvivi zvake

Kumutungamiriri wenziyo; nemitengeramwa,namanzwi avarume. Pisarema raDhavhidhi.

1 Haiwa Jehovha, regai kundiraira pakutsamwa kwenyu, Musandirova nekufara kwenyu kukuru. 2Ndinzwirei nyasha, Jehovha;nokuti ndaonda; Ndiponesei,Jehovha nokuti mapfupa angu anotambudzika. 3Mweya wangu unotambudzikawo zvikuru; Asi imwi Jehovha muchanonoka kusvikira mhiko? 4Dzokai Jehovha, murwire mweya wangu; Ndiponesei nokuda kwevunyoro bwenyu. 5Nokuti parufu hapana achakurangarirai; Ndiani achakuvongai paSheori? 6Ndaneta nokugomba kwangu; Usiku humwe nohumwe ndinoshambirisa nhovo dzangu; Ndinonyorovedza mubhedha wangu nemisodzi yangu. 7Ziso rangu rapera nokuchema, Rinosakara nokuda kwavadzivisi vangu. 8Ibvai kwandiri, imi vabati vose vezvakaipa; Nokuti Jehovha akanzwa inzwi rokuchema kwangu. 9Jehovha akanzwa kukumbira kwangu; Jehovha achagamuchira munyengetero wangu. 10Vavengi vangu vose vachanyadzwa nokutambudzika zvikuru; Vachadzoka, vachanyadzwa pakarepo.

Copyright information for Shona