Psalms 60

Dhavhidhi anochema kukundwa kwavo navavengi vavo

Kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weShushani Eduti; rwiyo rweMikitami rwaDhavhidhi, kudzidzisa; panguva yaakarwa naAraminaharaimi naAra- mizobha, Joabhu akadzoka akauraya paMupata woMunyu vaEdhomu vane zviuru zvine gumi nezviviri.

1 Mwari, makatirasha, makatiparadza; Makanga makatsamwa; Haiwa, tidzorei. 2Makabvundisa nyika; makaitsemura; Gadzirai mitswe yayo; nokuti inozununguka. 3Makaratidza vanhu venyu zvinhu zvinorema; Makatinwisa waini inobata. 4Makapa vanokutyai mureza, Kuti uratidzwe nokuda kwezvokwadi. 5Kuti vadikanwi venyu varwirwe, Tiponesei noruoko rwenyu rworudyi, mutipindure. 6Mwari akataura pautsvene hwake, achiti, "Ndichafara kwazvo; Ndichaganhura Shekemu, ndichayera mupata weSukoti. 7Giriyadhi ndeyangu Manase ndeyangu; Efuremuwo inhawiro yomusoro wangu; Judha ndiyo tsvimbo yangu youshe. 8Moabhu ndiwo mudziyo wangu wokushambidzira; Pamusoro peEdhomu ndipo pandichakandira shangu yangu; Iwe Firisitia, pururudza nokuda kwangu." 9Ndianiko achandiisa muguta rakasimba? Ndianiko achandiperekedza ndiende Edhomu? 10Hamuna kutirasha here, Mwari? Hamubudi Mwari, nehondo dzedu. 11Tibatsirei pamudzivisi wedu; Nokuti kubatsira kwavanhu hakuna maturo. 12Muna Mwari tichaita noumhare; Nokuti ndiye achatsikira vadzivisi vedu pasi.

Copyright information for Shona