Psalms 61

Dhavhidhi anovimba naMwari pakutambudzika kwake

Kumutungamiriri wokuimba; nomutengeranwa. Pisarema raDhavhidhi.

1 Inzwai kuchema kwangu, Mwari, Teererai munyengetero wangu. 2Ndichadana kwamuri ndiri pamugumo wapasi, kana moyo wangu waziya; Ndiperekedzerei kudombo randisingasvikiri. 3Nokuti imi makanga muri utiziro hwangu, Neshongwe yangu yakasimba kwandingatiza muvengi wangu. 4Ndichagara patende renyu nokusingaperi; Ndichavanda munyasi mamapapiro enyu. 5Nokuti imi Mwari makanzwa mhiko dzangu; Makadzosa nhaka yavanotya zita renyu. 6Muchawedzera mazuva ohupenyu hwamambo; Makore ake achaenzana naamarudzi mazhinji. 7Achagara pamberi paMwari nokusingaperi; Mumugadzirire unyoro nezvokwadi, kuti zvimuchengete. 8Naizvozvo ndichaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza nokusingaperi, Kuti ndiite mhiko dzangu zuva rimwe nerimwe.

Copyright information for Shona