Psalms 61

Dhavhidhi anovimba naMwari pakutambudzika kwake

Kumutungamiriri wokuimba; nomutengeranwa. Pisarema raDhavhidhi.

Inzwai kuchema kwangu, Mwari, Teererai munyengetero wangu. Ndichadana kwamuri ndiri pamugumo wapasi, kana moyo wangu waziya; Ndiperekedzerei kudombo randisingasvikiri. Nokuti imi makanga muri utiziro hwangu, Neshongwe yangu yakasimba kwandingatiza muvengi wangu. Ndichagara patende renyu nokusingaperi; Ndichavanda munyasi mamapapiro enyu. Nokuti imi Mwari makanzwa mhiko dzangu; Makadzosa nhaka yavanotya zita renyu. Muchawedzera mazuva ohupenyu hwamambo; Makore ake achaenzana naamarudzi mazhinji. Achagara pamberi paMwari nokusingaperi; Mumugadzirire unyoro nezvokwadi, kuti zvimuchengete. Naizvozvo ndichaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza nokusingaperi, Kuti ndiite mhiko dzangu zuva rimwe nerimwe.

Copyright information for Shona