Psalms 63

Dhavhidhi unoshuva Jehovha

Pisarema raDhavhidhi, panguva yokugara kwake parenje raJudha.

1 Mwari, imi muri Mwari wangu; ndichakutsvakai mangwanani; Mweya wangu unenyota kwamuri, nyama yangu inokushuvai, Panyika yakaoma, inonzwisa nyota, isina mvura. 2Naizvozvo ndakatarira kwamuri panzvimbo tsvene, Kuti ndione simba renyu nokubwinya kwenyu. 3Nokuti unyoro hwenyu hunokunda upenyu; Miromo yangu ichakurumbidzai. 4Naizvozvo ndichakuvongai ndichiri mupenyu; Ndichasimudza maoko angu nezita renyu. 5Mweya wangu uchaguta nezvinenge mwongo namafuta; Muromo wangu uchakurumbidzai nemiromo inofara kwazvo; 6Kana ndichikurangarirai panhovo yangu, Ndichikufungai panguva dzousiku. 7Nokuti makanga muri mubatsiri wangu, Pamumvuri wamapapiro enyu ndipo pandichafara kwazvo. 8Mweya wangu unokunamatirai nesimba rose; Ruoko rwenyu rworudyi runonditsigira. 9Asi avo, vanotsvaka kuparadza mweya wangu, Vachapinda munzvimbo dzapasi dzenyika. 10Vachaiswa pasimba romunondo; Vachava mugove wamakava. 11Asi mambo achafara munaMwari; Mumwe nomumwe anopika naye achafara kwazvo; Nokuti muromo wavanoreva nhema uchadzivirwa.

Copyright information for Shona