Psalms 63

Dhavhidhi unoshuva Jehovha

Pisarema raDhavhidhi, panguva yokugara kwake parenje raJudha.

Mwari, imi muri Mwari wangu; ndichakutsvakai mangwanani; Mweya wangu unenyota kwamuri, nyama yangu inokushuvai, Panyika yakaoma, inonzwisa nyota, isina mvura. Naizvozvo ndakatarira kwamuri panzvimbo tsvene, Kuti ndione simba renyu nokubwinya kwenyu. Nokuti unyoro hwenyu hunokunda upenyu; Miromo yangu ichakurumbidzai. Naizvozvo ndichakuvongai ndichiri mupenyu; Ndichasimudza maoko angu nezita renyu. Mweya wangu uchaguta nezvinenge mwongo namafuta; Muromo wangu uchakurumbidzai nemiromo inofara kwazvo; Kana ndichikurangarirai panhovo yangu, Ndichikufungai panguva dzousiku. Nokuti makanga muri mubatsiri wangu, Pamumvuri wamapapiro enyu ndipo pandichafara kwazvo. Mweya wangu unokunamatirai nesimba rose; Ruoko rwenyu rworudyi runonditsigira. Asi avo, vanotsvaka kuparadza mweya wangu, Vachapinda munzvimbo dzapasi dzenyika. 10 Vachaiswa pasimba romunondo; Vachava mugove wamakava. 11 Asi mambo achafara munaMwari; Mumwe nomumwe anopika naye achafara kwazvo; Nokuti muromo wavanoreva nhema uchadzivirwa.

Copyright information for Shona