Psalms 64

Munyengetero waDhavhidhi kuti arwirwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

Inzwai inzwi rangu, Mwari, pakuchema kwangu; Chengetai upenyu hwangu ndirege kutyiswa nomuvengi. Ndivanzei pakurangana kwakavanda kwavanoita zvakaipa; Pabope ravanobata zvakaipa; Ivo vakarodza rurimi rwavo somunondo, Vakashumba miseve yavo, iwo mashoko anovava; Kuti vafure akarurama, vakavanda ivo; Kamwe-kamwe vanomufura, vasingatyi. Vanotsungirira pazano rakaipa; Vanorangana kuteya misungo pakavanda; Vanoti, "Ndianiko angazviona?" Vanofungisa zvakaipa; Vanoti, "Tapedza kufungisa zano guru;" Kufunga kwomukati kwomumwe nomumwe, nomoyo, zvakadzika. Asi Mwari achavapfura, Vachakuvadzwa kamwe-kamwe nomuseve. Naizvozvo vachagumbuswa, ndimi dzavo dzichivapupurira zvakaipa; Vose vanovaona vachadzungudza musoro. Vanhu vose vachatya; Vachaparidza basa raMwari, Vachicherekedza zvakanaka zvaanoita. 10 Vakarurama vachafara muna Jehovha, vachavimba naye; Vose vane moyo yakarurama vachafara kwazvo.

Copyright information for Shona