Psalms 65

Dhavhidhi anorumbidza Mwari

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema Rwiyo rwaDhavhidhi.

Imi Mwari munofanira kurumbidzwa paZiyoni; Imi munofanira kuitirwa mhiko. Imi vokunzwa munyengetero, Vanhu vose vanofanira kuuya kwamuri. Mashoko akaipa ondikunda; Kana kuri kudarika kwedu muchakudzima imi. Akaropafadzwa munhu wamunosanangura, wamunoswededza kwamuri, Kuti agare pavazhe dzenyu; Isu tichagutiswa nounaki hweimba yenyu, Iyo nzvimbo tsvene yetemberi yenyu. Mukururama kwenyu munotipindura nezvinhu zvinotyisa, Imi Mwari muponesi wedu; Imi chivimbo chamativi ose apasi, Navari kure pagungwa; Iye, anoteya makomo nesimba rake; Iye, akasungwa chiuno nesimba; Iye, unonyaradza kutinhira kwamakungwa, iko kutinhira kwamafungo awo, Nokupopota kwavanhu. Naivo vagere kumigumo vanotya zviratidzo zvenyu; Munofadza mabudiro amangwanani naamadeko. Munoshanyira pasi, munopadiridza, Munopafumisa kwazvo; Rwizi rwaMwari ruzere nemvura; Munovagadzirira zviyo, kana magadzira pasi saizvozvo. 10 Munozadza mihoronga yapo kwazvo; Munoenzanisa mipanje yapo; Munopanyorovesa nemvura inopfunha; Munoropafadza zvinomera zvapo. 11 Munoshongedza mwaka nekorona younaki hwenyu; Makwara enyu anodonha mafuta. 12 Anodonha pamafuro erenje; Zvikomo zvinozvisunga nomufaro. 13 Mafuro akafukidzwa namapoka ezvipfuwo; Uye mipatawo yakafukidzwa nezviyo; Zvinopururudza, zvichiimbawo.

Copyright information for Shona