Psalms 65

Dhavhidhi anorumbidza Mwari

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema Rwiyo rwaDhavhidhi.

1 Imi Mwari munofanira kurumbidzwa paZiyoni; Imi munofanira kuitirwa mhiko. 2Imi vokunzwa munyengetero, Vanhu vose vanofanira kuuya kwamuri. 3Mashoko akaipa ondikunda; Kana kuri kudarika kwedu muchakudzima imi. 4Akaropafadzwa munhu wamunosanangura, wamunoswededza kwamuri, Kuti agare pavazhe dzenyu; Isu tichagutiswa nounaki hweimba yenyu, Iyo nzvimbo tsvene yetemberi yenyu. 5Mukururama kwenyu munotipindura nezvinhu zvinotyisa, Imi Mwari muponesi wedu; Imi chivimbo chamativi ose apasi, Navari kure pagungwa; 6Iye, anoteya makomo nesimba rake; Iye, akasungwa chiuno nesimba; 7Iye, unonyaradza kutinhira kwamakungwa, iko kutinhira kwamafungo awo, Nokupopota kwavanhu. 8Naivo vagere kumigumo vanotya zviratidzo zvenyu; Munofadza mabudiro amangwanani naamadeko. 9Munoshanyira pasi, munopadiridza, Munopafumisa kwazvo; Rwizi rwaMwari ruzere nemvura; Munovagadzirira zviyo, kana magadzira pasi saizvozvo. 10Munozadza mihoronga yapo kwazvo; Munoenzanisa mipanje yapo; Munopanyorovesa nemvura inopfunha; Munoropafadza zvinomera zvapo. 11Munoshongedza mwaka nekorona younaki hwenyu; Makwara enyu anodonha mafuta. 12Anodonha pamafuro erenje; Zvikomo zvinozvisunga nomufaro. 13Mafuro akafukidzwa namapoka ezvipfuwo; Uye mipatawo yakafukidzwa nezviyo; Zvinopururudza, zvichiimbawo.

Copyright information for Shona