Psalms 66

Rwiyo rwomufaro pamusoro pokukunda

Kumutungamiriri wokuimba. Rwiyo nePisarema.

1 Pururudzai kuna Mwari, imi nyika dzose; 2Imbirai mukurumbira wezita rake; Rumbidzai kudzo yake. 3Itiyi kuna Mwari, "Mabasa enyu anotyisa sei! Vavengi venyu vachazviisa pasi penyu nemhaka youkuru hwesimba renyu. 4Pasi pose pachanamata kwamuri, Pachakuimbirai; Vachaimbira zita renyu." 5Uyai, muone mabasa aMwari; Anotyisa pane zvaanoitira vana vavanhu. 6Akashandura gungwa rikava nyika yakaoma; Vakayambuka rwizi netsoka; Ipapo takafara maari. 7Anobata ushe nokusingaperi nesimba rake; Meso ake anocherekedza ndudzi; Vanomumukira ngavarege kuzvikudza. 8Vongai Mwari, imi vanhu, inzwi rokumurumbidza ngarinzwike; 9Iye anopa mweya upenyu, Asingatenderi tsoka dzedu kuti dzitedzemuke. 10Nokuti imi Mwari makatiidza; Makatiidza sezvinoidzwa sirivha. 11Makatipinza pamumbure; Makatitakudza mutoro unorema pazviuno zvedu. 12Makafambisa vanhu pamusoro pemisoro yedu, Takapinda nomumoto nemvura; Asi makatibudisa kunzvimbo inezvakawanda. 13Ndichapinda mumba menyu nezvipiriso zvinopiswa, Ndichakuitirai mhiko dzangu, 14Dzakarehwa nemiromo yangu, Dzakataurwa nomuromo wangu pakutambudzika kwangu. 15Ndichakubayirai zvipiriso zvinopiswa zvezvakakora, Nezvinonhuwira zvamakondohwe; Ndichabayira nzombe pamwechete nembudzi. 16Uyai munzwe, imi mose munotya Mwari, Ndichakududzirai zvaakaitira mweya wangu. 17Ndakachema kwaari nomuromo wangu, Akarumbidzwa zvikuru norurimi rwangu. 18Kana ndikarangarira zvakaipa mumoyo mangu, Ishe haangandinzwi; 19Asi zvirokwazvo Mwari akanzwa; Akateerera inzwi rokunyengetera kwangu. 20Mwari ngaavongwe, Iye asina kuramba munyengetero wangu, kana kubvisa tsitsi yake kwandiri.

Copyright information for Shona