Psalms 70

Dhavhidhi anokumbira kuti Jehovha amurwire

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rwokuyeudzira.

1 Kurumidzai, Mwari, kundirwira; Kurumidzai kundibatsira, Jehovha. 2Ngavanyadziswe, ngavazvidzwe Ivo vanotsvaka mweya wangu; Ngavadzoserwe shure, vashovorwe Ivo vanofarira kundikuvadza. 3Ngavadzoserwe shure nokuda kwenyadzi dzavo Ivo vanoti, "Hekani, hekani! Waro!" 4Vose vanokutsvakai ngavafarise vave nomufaro mamuri; Vanoda kuponesa kwenyu ngavarambe vachiti, "Mwari ngaakudzwe!" 5Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; Kurumidzai muuye kwandiri, Mwari; Imi muri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; Regai kunonoka, Jehovha.

Copyright information for Shona