Psalms 70

Dhavhidhi anokumbira kuti Jehovha amurwire

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi; rwiyo rwokuyeudzira.

Kurumidzai, Mwari, kundirwira; Kurumidzai kundibatsira, Jehovha. Ngavanyadziswe, ngavazvidzwe Ivo vanotsvaka mweya wangu; Ngavadzoserwe shure, vashovorwe Ivo vanofarira kundikuvadza. Ngavadzoserwe shure nokuda kwenyadzi dzavo Ivo vanoti, "Hekani, hekani! Waro!" Vose vanokutsvakai ngavafarise vave nomufaro mamuri; Vanoda kuponesa kwenyu ngavarambe vachiti, "Mwari ngaakudzwe!" Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; Kurumidzai muuye kwandiri, Mwari; Imi muri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; Regai kunonoka, Jehovha.

Copyright information for Shona