Psalms 71

Munyengetero womutana

1 Jehovha, ndinovimba nemi; Ngandirege kutongonyadziswa. 2Ndirwirei mukururama kwenyu, ndisunungurei; Rerekerai nzeve yenyu kwandiri, mundiponese. 3Ivai dombo rangu mandingagara, kwandingaramba ndichienda; Makaraira kuti ndiponeswe; Nokuti ndimi dombo rangu nenhare yangu. 4Ndisunungurei, Mwari wangu, paruoko rwowakaipa, Paruoko rwousina kururama nomunhu anomanikidza. 5Nokuti imi, Ishe Jehovha, muri tariro yangu; Ndimi wandinovimba naye kubva pauduku hwangu. 6Ndakatsigirwa nemi kubva pachizvaro; Ndimi makandibudisa padumbu ramai vangu; Ndichakurumbidzai. 7Ndiri chishamiso kuna vazhinji; Asi imi muri utiziro hwangu hwakasimba. 8Muromo wangu uchazadzwa nerumbidzo yenyu, Nekudzo yenyu zuva rose. 9Regai kundirasha panguva yokukwegura kwangu; Musandisiya kana ndapera simba. 10Nokuti vavengi vangu vanondireva; Vanogarira mweya wangu, vanorangana, 11Vachiti, "Mwari amusiya; Teverai, mumubate; nokuti hakuna ungamurwira." 12Mwari, regai kuva kure neni; Mwari wangu, kurumidzai kundibatsira. 13Avo vanodzivisa mweya wangu ngavanyadziswe vapere; Vanotsvaka kundikuvadza ngavafukidzwe nokushorwa nokuzvidzwa. 14Asi ini ndicharamba ndichitarira, Ndicharamba ndichiwedzera kukurumbidzai. 15Muromo wangu uchareva kururama kwenyu, Nokuponesa kwenyu zuva rose:, Nokuti handizivi kuwanda kwazvo. 16Ndichauya namabasa ane simba raShe aJehovha; Ndichaparidza kururama kwenyu, iko kwenyu kwoga. 17Mwari, makandidzidzisa kubva paujaya hwangu; Kusvikira zvino ndadudzira mabasa enyu anoshamisa. 18Haiwa, kusvikira ndakwegura ndachena vhudzi, Mwari regai kundisiya; Kusvikira ndadudzira simba renyu kurudzi runouya, Nesimba renyu kunomumwe nomumwe anozouya. 19Kururama kwenyuwo, Mwari, kuri kumusoro-soro; Iyemi makaita zvinhu zvikuru, Mwari, ndianiko akafanana nemi? 20Iyemi makatiratidza madambudzo mazhinji akaipa, Ndimi muchatiraramisazve, Nokutikwidzazve tibve pakudzika kwapasi. 21Wedzerai hukuru hwangu, Dzokaizve mundinyaradze. 22Ndichakurumbidzaiwo nemitengeranwa, Naiyo zvokwadi yenyu, Mwari wangu; Ndichakuimbirai imi nziyo dzokurumbidza nembira, Iyemi Mutsvene walsiraeri. 23Miromo yangu ichafara kwazvo kana ndichikuimbirai nziyo dzokurumbidza; Nomweya wangu wamakadzikunura. 24Rurimi rwanguvo ruchataura zuva rose zvokururama kwenyu; Nokuti vanotsvaka kundikuvadza vanyadziswa, vazvidzwa.

Copyright information for Shona