Psalms 73

Bhuku 3

(Mapisarema 73 - 89 )

Mufaro wavakaipa ndowenguva duku

Pisarema raAsafi.

Zvirokwazvo Mwari anoitira Isiraeri zvakanaka, Ivo vane moyo yakachena. Asi kana ndirini, tsoka dzangu dzakanga dzotsauka; Makumbo angu akanga otedzemuka. Nokuti ndakanga ndichigodora vana manyawi, Pakuona kwangu kufara kwavakaipa. Nokuti havatambudziki pakufa kwavo; Asi muviri wavo une simba. Havana njodzi savamwe vanhu; Havatambudzwi savamwe vanhu Saka kuzvikudza kwavo kwakafanana noruketani pamitsipa yavo; Kumanikidza kunovafukidza senguvo. Meso avo anobuda nokukora; Zvavanofunga pamoyo zvinofashamira; Vanoseka, vachireva pakuipa kwavo zvinomanikidza vamwe; Vanotaura vachizvikudza. Vakataurira kudenga nemiromo yavo, Ndimi dzavo dzinofamba-famba pasi. 10 Saka vanhu vake vanodzokera ikoko; Vanosvinirwa mvura zhinji, mukombe uzere. 11 Zvino vanoti, "Mwari angaziva seiko? Wokumusorosoro angava nokuziva here?" 12 Tarirai, ndizvo zvakaita vakaipa; Vanowedzera fuma yavo vachingogara vasingatamburi. 13 Zvirokwazvo ndakanatsa moyo wangu pasina, Nokushambidza maoko angu ndisina mhosva; 14 Nokuti ndakatambudzwa zuva rose, Ndakarangwa mangwanani ose. 15 Kana ndaiti, ndichataura kudai; Tarirai, ndainyengera rudzi rwavana venyu. 16 Zvino ndakaramba ndichifunga kuti ndizvinzwisise, Asi zvakandiremera kwazvo; 17 Kusvikira ndapinda panzvimbo tsvene yaMwari, Ndikatarira kuguma kwavo. 18 Zvirokwazvo munovaisa panotedza; Munovawisira pasi kuti vaparadzwe. 19 Haiwa, vanoparadzwa kamwe-kamwe! Vanopedzwa chose nezvinotyisa. 20 Sezvakarotwa, kana munhu apepuka; Saizvozvo, Ishe, muchashora mufananidzo wavo, kana muchimuka. 21 Nokuti moyo wangu wakachema, Ndakabayiwa patsvo dzangu. 22 Ndakanga ndiri benzi, ndisingazivi chinhu; Ndakanga ndakafanana nemhuka pamberi penyu. 23 Kunyange zvakadaro ndinoramba ndinemi; Makabata ruoko rwangu rworudyi. 24 Muchandiperekedza nezano renyu, Ndokuzondigamuchira pakubwinya. 25 Ndianiko kudenga, kana musimi? Napasi hapana wandinoda kunze kwenyu. 26 Nyama yangu nomoyo wangu zvinopera; Asi Mwari ndiye dombo romoyo wangu nomugove wangu nokusingaperi. 27 Nokuti tarirai, vari kure nemi vachapera; Makaparadza vose vakakusiyai noupombwe hwavo. 28 Kana ndirini, kuswedera pedo naye ndizvo zvinondifadza; Ishe Mwari ndakamuita nhare yangu, Kuti ndiparidze mabasa enyu ose.

Copyright information for Shona