Psalms 73

Bhuku 3

(Mapisarema 73 - 89 )

Mufaro wavakaipa ndowenguva duku

Pisarema raAsafi.

1 Zvirokwazvo Mwari anoitira Isiraeri zvakanaka, Ivo vane moyo yakachena. 2Asi kana ndirini, tsoka dzangu dzakanga dzotsauka; Makumbo angu akanga otedzemuka. 3Nokuti ndakanga ndichigodora vana manyawi, Pakuona kwangu kufara kwavakaipa. 4Nokuti havatambudziki pakufa kwavo; Asi muviri wavo une simba. 5Havana njodzi savamwe vanhu; Havatambudzwi savamwe vanhu 6Saka kuzvikudza kwavo kwakafanana noruketani pamitsipa yavo; Kumanikidza kunovafukidza senguvo. 7Meso avo anobuda nokukora; Zvavanofunga pamoyo zvinofashamira; 8Vanoseka, vachireva pakuipa kwavo zvinomanikidza vamwe; Vanotaura vachizvikudza. 9Vakataurira kudenga nemiromo yavo, Ndimi dzavo dzinofamba-famba pasi. 10Saka vanhu vake vanodzokera ikoko; Vanosvinirwa mvura zhinji, mukombe uzere. 11Zvino vanoti, "Mwari angaziva seiko? Wokumusorosoro angava nokuziva here?" 12Tarirai, ndizvo zvakaita vakaipa; Vanowedzera fuma yavo vachingogara vasingatamburi. 13Zvirokwazvo ndakanatsa moyo wangu pasina, Nokushambidza maoko angu ndisina mhosva; 14Nokuti ndakatambudzwa zuva rose, Ndakarangwa mangwanani ose. 15Kana ndaiti, ndichataura kudai; Tarirai, ndainyengera rudzi rwavana venyu. 16Zvino ndakaramba ndichifunga kuti ndizvinzwisise, Asi zvakandiremera kwazvo; 17Kusvikira ndapinda panzvimbo tsvene yaMwari, Ndikatarira kuguma kwavo. 18Zvirokwazvo munovaisa panotedza; Munovawisira pasi kuti vaparadzwe. 19Haiwa, vanoparadzwa kamwe-kamwe! Vanopedzwa chose nezvinotyisa. 20Sezvakarotwa, kana munhu apepuka; Saizvozvo, Ishe, muchashora mufananidzo wavo, kana muchimuka. 21Nokuti moyo wangu wakachema, Ndakabayiwa patsvo dzangu. 22Ndakanga ndiri benzi, ndisingazivi chinhu; Ndakanga ndakafanana nemhuka pamberi penyu. 23Kunyange zvakadaro ndinoramba ndinemi; Makabata ruoko rwangu rworudyi. 24Muchandiperekedza nezano renyu, Ndokuzondigamuchira pakubwinya. 25Ndianiko kudenga, kana musimi? Napasi hapana wandinoda kunze kwenyu. 26Nyama yangu nomoyo wangu zvinopera; Asi Mwari ndiye dombo romoyo wangu nomugove wangu nokusingaperi. 27Nokuti tarirai, vari kure nemi vachapera; Makaparadza vose vakakusiyai noupombwe hwavo. 28Kana ndirini, kuswedera pedo naye ndizvo zvinondifadza; Ishe Mwari ndakamuita nhare yangu, Kuti ndiparidze mabasa enyu ose.

Copyright information for Shona