Psalms 74

Asafi anochema kuparadzwa kwenzvimbo tsvene

Rwiyo rweMashiri rwaAsafi.

1 Haiwa Mwari, makatirashireiko nokusingaperi? Hasha dzenyu dzinopfungairira makwai amafuro enyu nemhaka yeiko? 2Rangarirai ungano yenyu yamakatenga kare, Yamakadzikunura kuti ruve rudzi rwenhaka yenyu; Gomo reZiyoni pamakanga mugere. 3Simudzai makumbo enyu muone zvakaparadzwa zvisingaperi, Izvo zvakaipa zvose zvakaitwa navavengi panzvimbo tsvene. 4Vadzivisi venyu vakanduruma pakati peungano yenyu; Vakamisa mireza yavo zvive zviratidzo. 5Vakafanana navanhu vakasimudza Masanhu mudondo remiti. 6Zvino zvose zvakavezwa zvayo Vanozviputsa nedimuro nenyundo. 7Vakapisa nzvimbo yenyu tsvene nomoto; Vakashatisa ugaro hwezita renyu vachihuputsira pasi. 8Vakati mumoyo mavo, "Ngativaparadze pamwechete;" Vakapisa nzvimbo dzose pavanounganira Mwari munyika. 9Hatichaoni zviratidzo zvedu; Hapachina muporofita; Pakati pedu hapana munhu anoziva kuti zvichasvikira rinhi. 10Haiwa Mwari, mudzivisi, achashora kusvikira rinhiko? Muvengi acharamba achizvidza zita renyu nokusingaperi here? 11Munodzosereiko ruoko rwenyu, irwo ruoko rwenyu rworudyi? Rutambanudzei pachipfuva chenyu, muvapedze. 12Kunyange zvakadaro Mwari ndiye Mambo wangu kubva kare, Iye anobata mabasa okuponesa pakati penyika, 13Makapamura gungwa nesimba renyu; Makaputsa misoro yezvikara zvegungwa mumvura. 14Makaputsanya misoro yengwena, Makaipa vanhu vagere murenje kuti ive nyama yavo. 15Makapamura tsime neboporodzi; Makapwisa nzizi huru. 16Masikati ndeenyu, nousiku ndohwenyuwo; Ndimi makagadzira chiedza nezuva. 17Ndimi makatara miganho yose yapasi; Ndimi makaita zhizha nechando. 18Rangarirai chinhu ichi, kuti muvengi akakuzvidzai, Jehovha, Uye kuti rudzi rwamapenzi rwakamhura zita renyu. 19Regai henyu kuisa kuchikara mweya wenjiva yenyu; Musakanganwa upenyu hwavarombo venyu. 20Rangarirai sungano; Nokuti nzvimbo dzine rima dzapasi dzizere nougaro hwavamanikidzi. 21Haiwa, vanomanikidzwa ngavarege kudzoka vachinyara; Varombo navashaiwi ngavarumbidze zita renyu. 22Simukai Mwari, muzvireverere mhaka yenyu, Rangarirai kuzvidzwa kwenyu nebenzi zuva rose. 23Regai kukanganwa inzwi ravadzivisi venyu; Bope ravanokumukira rinogara richikwira.

Copyright information for Shona