Psalms 75

Rwiyo rwokuvonga Mwari

Kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weAritasheti. Pisarema raAsafi. Rwiyo.

Tinokuvongai, Mwari; Tinovonga, nokuti zita renyu riri pedo; Vanhu vanoparidza mabasa enyu anoshamisa. "Kana ndichiwana nguva yakafanira, Ndichatonga zvakarurama. Pasi pose panyauka navose vagerepo; Ndini ndakamisa mbiru dzayo. Ndakati.kuna vanamanyawi , `Regai kuita namanyawi;' Nokuna vakaipa, `Regai kusimudza runyanga.' Regai kusimudza runyanga rwenyu kudenga; Regai kutaura nomutsipa mukukutu." Nokuti kunyange kumabudazuva, kana kumavirira, Kana kurenje, hakuzi ikoko kunobva kukudzwa. Asi Mwari ndiye mutongi; Anoninipisa mumwe achikudza mumwe. Nokuti muruoko rwaJehovha munomukombe, newaini inopupuma; Uzere nezvakavhenganiswa, zvino anodurura mauri; Zvirokwazvo, vakaipa vose venyika vachasvina masese awo, nokuanwa. Asi ini ndichaparidza nokusingaperi, Ndichaimbira Mwari waJakobho nziyo dzokurumbidza. 10 Nyanga dzose dzavakaipa ndichadzigura; Asi nyanga dzavakarurama dzichasimudzwa.

Copyright information for Shona