Psalms 76

Kumutungamiriri wokuimba; nemitengeranwa. Pisarema raAsafi. Rwiyo.

Mwari anozikanwa pakati paJudha; Zita rake iguru pakati palsiraeri. PaSaremiwo ndipo pane tabhenakeri yake, NapaZiyoni ugaro hwake. Ndipo paakavhuna miseve youta; Nenhovo, nomunondo, nokurwa. Imi munokubwinya, makanaka kwazvo, Kupfuura makomo ezvakapambwa. Vakatsunga pamoyo, vakapambwa, vakavata hope dzavo; Pakati pavarume vane simba hakuna akawana maoko ake. Pakutuka kwenyu, Mwari waJakobho, Ngoro nebhiza zvose zvinobatwa nehope dzorufu. Imi, iyemi, munofanira kutyiwa; Ndianiko angamira pamberi penyu kana matsamwa? Makanzwisa vanhu kutonga kwenyu kuchibva kudenga; Pasi pakatya, pakanyarara, Panguva yokumuka kwaMwari kuzotonga, Kuti aponese vanyoro vose vapasi. 10 Zvirokwazvo, kutsamwa kwavanhu kuchakurumbidzai; Munozvisunga chiuno nokutsamwa kwakasara. 11 Pikai, muripire Jehovha Mwari wenyu; Vose vakamupoteredza ngavauye nezvipo kuna iye anofanira kutyiwa; 12 Iye achagura mweya yamachinda; Anotyisa kwazvo madzimambo apasi.

Copyright information for Shona