Psalms 79

Mwari ngaakanganwire vanhu vake, avarwire

Pisarema raAsafi.

1 Haiwa Mwari, vahedheni vakapinda panhaka yenyu; Vakasvibisa temberi yenyu tsvene; Jerusaremu vakariita dongo. 2Zvitunha zvavaranda venyu vakazvipa shiri dzokudenga zvive zvokudya zvadzo. Uye nyama yavatsvene venyu vakaipa zvikara zvapasi. 3Vakateura ropa ravo pose-pose paJerusaremu semvura; Vakashaiwa anovaviga. 4Tava chinhu chinoshorwa navatigere navo, Chinhu chinozvidzwa nechinosekwa navakatipoteredza. 5Haiwa Jehovha, mucharamba makatsamwa nokusingaperi kusvikira rinhiko? Godo renyu richapfuta somoto here? 6Dururai hasha dzenyu pamusoro pavahedheni vasingakuziviyi, Napamusoro poushe huzhinji, husingadi zita renyu. 7Nokuti vakapedza Jakobho, Vakaparadza ugaro hwake. 8Musarangarira kutirova pamusoro pezvakaipa zvamadzibaba edu; Ngoni dzenyu nyoro ngadzikurumidze kusangana nesu; nokuti taneta kwazvo. 9Tibatsirei, Mwari muponesi wedu, nokuda kwomukurumbira wezita renyu; 10Vahedheni vacharevereiko, vachiti, "Mwari wavo aripiko?" Kutsihwa kweropa ravaranda venyu, rakateurwa, Ngakuzikanwe pakati pavahedheni pamberi pedu. 11Kugomera kwomusungwa ngakusvike kwamuri; Noukuru hwesimba renyu chengetai vana vorufu; 12Mutsivire vagere nesu kanomwe pachipfuva chavo. Kushora kwavakakushorai nako, imi Ishe. 13Naizvozvo isu vanhu venyu, namakwai amafuro enyu, Tichakuvongai nokusingaperi; Ticharatidza kurumbidzwa kwenyu kumarudzi namarudzi.

Copyright information for Shona