Psalms 82

Mwari ndiye mutongi mukuru

Pisarema raAsafi.

Mwari anomira paungano yaMwari; Anotonga pakati pavamwari. "Muchatonga zvisina kururama kusvikira rinhiko, Muchisanangura vanhu vakaipa? Tongerai mhaka dzavarombo nenherera; Ruramisirai vanotambudzika navanoshaiwa chose. Sunungurai varombo navashaiwi Varwirei paruoko rwowakaipa." Havazivi, havanzwisisi; Vanofamba-famba murima; Nheyo dzose dzapasi dzinozununguka. Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro. Kunyange zvakadaro muchafa savanhu, Muchafa somumwe wamachinda." Simukai Mwari, mutongere pasi; Nokuti ndudzi dzose dzichava nhaka yenyu.

Copyright information for Shona