Psalms 82

Mwari ndiye mutongi mukuru

Pisarema raAsafi.

1 Mwari anomira paungano yaMwari; Anotonga pakati pavamwari. 2"Muchatonga zvisina kururama kusvikira rinhiko, Muchisanangura vanhu vakaipa? 3Tongerai mhaka dzavarombo nenherera; Ruramisirai vanotambudzika navanoshaiwa chose. 4Sunungurai varombo navashaiwi Varwirei paruoko rwowakaipa." 5Havazivi, havanzwisisi; Vanofamba-famba murima; Nheyo dzose dzapasi dzinozununguka. 6Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro. 7Kunyange zvakadaro muchafa savanhu, Muchafa somumwe wamachinda." 8Simukai Mwari, mutongere pasi; Nokuti ndudzi dzose dzichava nhaka yenyu.

Copyright information for Shona