Psalms 83

Munyengetero kuti Mwari arwire vanhu vake

Rwiyo, Pisarema raAsafi.

Haiwa Jehovha, regai kuramba munyerere; Regai kuramba musingatauri, musanyarara Mwari. Nokuti tarirai, vavengi venyu vanoita bope; Vanokuvengai vakasimudza misoro yavo. Vanofunga mano kuti vanyengere vanhu venyu, Vanorangana pamusoro pavakavanzwa nemi. Vakati, "Uyai, tivaparadze, varege kuzova rudzi; Kuti zita raIsiraeri rirege kuzorangarirwa." Nokuti vakarangana nomoyo mumwe; Vanoita sungano kuzorwa nemi. Matende aEdhomu navaIshimaeri, Moabhu navaHagari; Gebhari, naAmoni, naAmareki; Firisitia pamwechete navagere Tire; Asiriawo wakasangana navo; Vakabatsira vana vaRoti. Muvaitire sezvamakaitira Midhiani; NaSisera, naJabhini, paRwizi Kishoni; 10 Ivo vakaparadzwa paEndori; Vakava mupfudze wapasi. 11 Itai vakuru vavo saOrebhi naZeebhi; Zvirokwazvo machinda avo ose saZebha naZarimuna; 12 Ivo vakati, "Ngatizvitorere Ugaro hwaMwari huve hwedu." 13 Mwari wangu, muvaite seguruva rinondeyeswa nemhepo; Samakoto anodzingwa nemhepo. 14 Somoto unopisa dondo, Somurazvo womoto unopisa makomo; 15 Muvateverere saizvozvo nedutu renyu remhepo, Muvavhunduse nechamupupuri chenyu. 16 Fukidzai zviso zvavo nokunyadziswa; Kuti vatsvake zita renyu, Jehovha. 17 Ngavanyadziswe, vavhunduswe nokusingaperi; Zvirokwazvo, ngavanyadziswe vafe; 18 Vazive kuti imi moga, imi munezita rinonzi Jehovha, Ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwapasi pose.

Copyright information for Shona