Psalms 87

Mbiri yeZiyoni

Pisarema ravanakomana vaKora; rwiyo.

1 Nheyo dzake dziri pamakomo matsvene. 2Jehovha anoda masuo eZiyoni Kupfuura pose panogara Jakobho. 3Zvinhu zvakanakisa zvinotaurwa pamusoro pako, Iwe guta raMwari. 4Rahabhi neBhabhironi ndichati vari pakati pavanondiziva; "Tarirai, Firisitia, neTire, neItiopia; Munhu uyu akazvarirwako." 5Zvirokwazvo, pamusoro peZiyoni vachati, "Uyu nouyo vakazvarirwamo; Naiye Wokumusorosoro amene acharisimbisa." 6Jehovha achaverenga, pakunyora kwake ndudzi, achiti, "Munhu uyu akazvarirwako." 7Vanoimba navanotamba, vachati, "Matsime angu ose ari mauri."

Copyright information for Shona