Psalms 90

Bhuku 4

(Mapisarema 90 - 106 )Kupfupika kwoupenyu hwomunhu

Munyengetero waMozisi, munhu waMwari.

1 Ishe, makanga muri ugaro hwedu Pamarudzi namarudzi. 2Makomo asati azvarwa, Musati matongosika nyika nevhu, Kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi imi muri Mwari. 3Munodzosera munhu kuguruva; Muchiti, "Dzokai vana vavanhu." 4Nokuti kwamuri makore ane chiuru Akangofanana nezuva razuro kana rapfuura, Senguva yokurinda yousiku. 5Munovakukura semvura zhinji; vava sehope; Mangwanani vakaita souswa hunomera. 6Mangwanani hunotumbuka, hunomera; Madekwana hunodzurwa, ndokusvava. 7Nokuti tinopedzwa nokutsamwa kwenyu, Tinotambudzika nehasha dzenyu. 8Makaisa zvakaipa zvedu pamberi penyu, Zvivi zvedu zvakavanzika pachiedza chechiso chenyu. 9Nokuti mazuva edu ose anopfuura makatsamwa; Makore edu anopera sorungano. 10Mazuva amakore edu anosvika makore makumi manomwe, Kana tine simba makore makumi masere; Asi kunyange achikudzwa ndiko kutambudzika nenhamo bedzi. Nokuti gare-gare aenda, nesu tabhururuka taenda. 11Ndianiko anoziva simba rokutsamwa kwenyu, Nehasha dzenyu, kuti mutyiwe zvakafanira here? 12Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu, Kuti tizviwanire moyo wakachenjera. 13Dzokai Jehovha; kusvikira rinhiko? Muzvidembe pamusoro pavaranda venyu. 14Tigutsei mangwanani nengoni dzenyu; Kuti tifarise, tive nomufaro mazuva edu ose. 15Tifadzei zvinoenzana namazuva amakatitambudza, Namakore atakaona zvakaipa. 16Zvamakaita ngazvionekwe navaranda venyu, Nokubwinya kwenyu pamusoro pavana vavo. 17Kunaka kwaJehovha Mwari wedu ngakuve pamusoro pedu; Mutisimbisire basa ramaoko edu; Zvirokwazvo, basa ramaoko edu murisimbise.

Copyright information for Shona