Psalms 92

Rwiyo rwokurumbidza Jehovha

Pisarema, rwiyo rweSabata.

Zvakanaka kuvonga Jehovha, Nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imi Wokumusorosoro; Kuparidza unyoro hwenyu mangwanani, Nokutendeka kwenyu usiku hwose, Nechinoridzwa chine ungiso gumi, nomutengeranwa; Nenzwi rakanaka pambira. Nokuti imi, Jehovha, makandifadza nezvamakaita; Ndichafara kwazvo namabasa amaoko enyu. Mabasa enyu akakura seiko, Jehovha! Mifungo yenyu yakadzika kwazvo. Asina njere haazvizivi; Benzi harinzwisisi izvozvi, Kana vakaipa vachimera souswa, Uye kana vaiti vose vezvakaipa vachikura; Zvinoitwa kuti vaparadzwe nokusingaperi. Asi imwi Jehovha muri kumusoro nokusingaperi. Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu, Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu vachaparara; Vaiti vose vezvakaipa vachaparadzirwa. 10 Asi runyanga rwangu makarusimudza sorunyanga rwenyati; Ndakazodzwa namafuta matsva. 11 Ziso rangu rakaona zvakaitirwa vavengi vangu, Nzeve dzangu dzakanzwa zvakaitirwa vaiti vezvakaipa, vakandimukira. 12 Akarurama achamera somuchindwe; Achakura somusidhari paRebhanoni. 13 Vakasimwa mumba maJehovha Vachakura muvazhe dzaMwari wedu. 14 Vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo; Vachava vanyoro navatsva; 15 Kuti vaparidze kuti Jehovha akarurama; Ndiye dombo rangu, hapana chinhu chisina kururama maari.

Copyright information for Shona