Psalms 92

Rwiyo rwokurumbidza Jehovha

Pisarema, rwiyo rweSabata.

1 Zvakanaka kuvonga Jehovha, Nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imi Wokumusorosoro; 2Kuparidza unyoro hwenyu mangwanani, Nokutendeka kwenyu usiku hwose, 3Nechinoridzwa chine ungiso gumi, nomutengeranwa; Nenzwi rakanaka pambira. 4Nokuti imi, Jehovha, makandifadza nezvamakaita; Ndichafara kwazvo namabasa amaoko enyu. 5Mabasa enyu akakura seiko, Jehovha! Mifungo yenyu yakadzika kwazvo. 6Asina njere haazvizivi; Benzi harinzwisisi izvozvi, 7Kana vakaipa vachimera souswa, Uye kana vaiti vose vezvakaipa vachikura; Zvinoitwa kuti vaparadzwe nokusingaperi. 8Asi imwi Jehovha muri kumusoro nokusingaperi. 9Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu, Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu vachaparara; Vaiti vose vezvakaipa vachaparadzirwa. 10Asi runyanga rwangu makarusimudza sorunyanga rwenyati; Ndakazodzwa namafuta matsva. 11Ziso rangu rakaona zvakaitirwa vavengi vangu, Nzeve dzangu dzakanzwa zvakaitirwa vaiti vezvakaipa, vakandimukira. 12Akarurama achamera somuchindwe; Achakura somusidhari paRebhanoni. 13Vakasimwa mumba maJehovha Vachakura muvazhe dzaMwari wedu. 14Vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo; Vachava vanyoro navatsva; 15Kuti vaparidze kuti Jehovha akarurama; Ndiye dombo rangu, hapana chinhu chisina kururama maari.

Copyright information for Shona