Psalms 93

Jehovha ndiye Mambo mukuru

Jehovha anobata ushe; akafuka umambo; Jehovha akafuka simba, akazvisunga chiuno naro; Nyikawo yakateyiwa, haingazununguswi. Chigaro chenyu choushe chakasimbiswa kubva kare; Imi muripo kubva pakusingaperi. Jehovha, Nzizi dzakanzwisa manzwi adzo; Nzizi dzinonzwisa kutinhira kwadzo. Jehovha anokunda manzwi emvura zhinji, Namafungu ane simba egungwa, Jehovha, ari kumusoro, ndiye ane simba. Zvipupuriro zvenyu ndezvamazvokwadi kwazvo; Utsvene hunofanira imba yenyu, Jehovha, nokusingaperi.

Copyright information for Shona