Psalms 95

Jehovha ngaakudzwe ateererwe navanhu

Uyai, tiimbire Jehovha; Ngatipururudzei dombo rokuponeswa kwedu. Ngatisvike pamberi pake tichivonga, Ngatimupururudzirei namapisarema, Nokuti Jehovha ndiMwari mukuru, ,Mambo mukuru anokunda vamwari vose. Nzvimbo dzakadzika dzapasi dziri muruoko rwake; Misoro yamakomo ndeyakewo. Gungwa nderake, ndiye akariita; Maoko ake akaumba nyika yakaoma. Uyai, tinamate tikotamire pasi; Ngatipfugame pamberi paJehovha Muiti wedu. Nokuti ndiye Mwari wedu, Isu tiri vanhu vanofudzwa naye, namakwai oruoko rwake. Nhasi dai muchinzwa henyu inzwi rake! Regai kuomesa moyo yenyu sapaMeribha, Sapazuva reMasa murenje; Panguva yandakaidzwa namadzibaba enyu, Vakandiidza, vakaona zvandakaita. 10 Ndakanza ndine shungu pamusoro porudzi urwo makore makumi mana, Ndikati, `Ndivanhu vakarashika pamoyo yavo, Havana kuziva nzira dzangu;' 11 Saka ndakapika pakutsamwa kwangu, ndikati, Havangazopindi pazororo rangu.' "

Copyright information for Shona