Psalms 96

Nyika yose ngairumbidze Jehovha Mutongi mukuru

1 Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; Imbirai Jehovha, pasi pose. 2Imbirai Jehovha, rumbidzai zita rake; Paridzai kuponesa kwake zuva rimwe nerimwe. 3Dudzirai kubwinya kwake pakati pavahedheni, Mabasa ake, anoshamisa pakati pendudzi dzose. 4Nokuti Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Anofanira kutyiwa kupfuura vamwari vose. 5Nokuti vamwari vose vendudzi zvifananidzo hazvo; Asi Jehovha akaita kudenga-denga. 6Kukudzwa noumambo zviri pamberi pake; Simba nokunaka zviri panzvimbo yake tsvene. 7Ipai Jehovha, imi mhuri dzavanhu, Ipai Jehovha kukudzwa nesimba. 8Ipai Jehovha kukudzwa kunofanira zita rake; Uyai nechipiriso, mupinde muvazhe dzake. 9Namatai kuna Jehovha nenguva tsvene; Pasi pose panobvunda pamberi pake. 10Itiyi pakati pavahedheni, Jehovha ndiye anobata ushe; Nyikawo yakasimbiswa, kuti irege kuzununguswa; Iye achatonga vanhu zvakarurama." 11Kudenga-denga ngakufare, kwazvo; Gungwa ngaritinhire, nezvose zviri mukati maro; 12Sango ngarive nomufaro, nezvose zviri mukati maro; Ipapo miti yose yedondo ichaimba nomufaro; 13Pamberi paJehovha, nokuti anouya; Nokuti anouya kuzotonga pasi; uchatonga nyika zvakarurama, Nendudzi nokutendeka kwake.

Copyright information for Shona