Psalms 96

Nyika yose ngairumbidze Jehovha Mutongi mukuru

Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; Imbirai Jehovha, pasi pose. Imbirai Jehovha, rumbidzai zita rake; Paridzai kuponesa kwake zuva rimwe nerimwe. Dudzirai kubwinya kwake pakati pavahedheni, Mabasa ake, anoshamisa pakati pendudzi dzose. Nokuti Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Anofanira kutyiwa kupfuura vamwari vose. Nokuti vamwari vose vendudzi zvifananidzo hazvo; Asi Jehovha akaita kudenga-denga. Kukudzwa noumambo zviri pamberi pake; Simba nokunaka zviri panzvimbo yake tsvene. Ipai Jehovha, imi mhuri dzavanhu, Ipai Jehovha kukudzwa nesimba. Ipai Jehovha kukudzwa kunofanira zita rake; Uyai nechipiriso, mupinde muvazhe dzake. Namatai kuna Jehovha nenguva tsvene; Pasi pose panobvunda pamberi pake. 10 Itiyi pakati pavahedheni, Jehovha ndiye anobata ushe; Nyikawo yakasimbiswa, kuti irege kuzununguswa; Iye achatonga vanhu zvakarurama." 11 Kudenga-denga ngakufare, kwazvo; Gungwa ngaritinhire, nezvose zviri mukati maro; 12 Sango ngarive nomufaro, nezvose zviri mukati maro; Ipapo miti yose yedondo ichaimba nomufaro; 13 Pamberi paJehovha, nokuti anouya; Nokuti anouya kuzotonga pasi; uchatonga nyika zvakarurama, Nendudzi nokutendeka kwake.

Copyright information for Shona