Psalms 97

Ukuru hwaJehovha Mambo

Jehovha anobata ushe; nyika ngaifare kwazvo; Zviwi zvizhinji ngazvifare. Makore nerima zvinomukomberedza; Kururama nokururamisa ndidzo nheyo dzechigaro chake choushe. Moto unotungamira pamberi pake, Uchipisa vadzivisi vake pamativi ose. Mheni dzake dzakavheneka nyika yose; Pasi pakaona, ndokubvunda. Makomo akanyauka senamo pamberi paJehovha, Pamberi paShe wapasi pose. Kudenga-denga kunoparidza kururama kwake, Ndudzi dzose dzakaona kubwinya kwake. Vose, vanoshumira mifananidzo yakaveziwa, vanonyadziswa, Ivo vanozvirumbidza pamusoro pezvifananidzo; Namatai kwaari, imi vamwari vose Ziyoni rakanzwa ndokufara, Navakunda vaJudha vakafara kwazvo; Nokuda kwezvamakatonga, imi Jehovha. Nokuti imi Jehovha, muri kumusoro-soro kwapasi pose; Makakwirira kupfuura vamwari vose. 10 Vengai zvakaipa, imi munoda Jehovha; Iye anochengeta mweya yavatsvene vake; Unovarwira paruoko rwawakaipa. 11 Chiedza chinodzvarirwa wakarurama, Nomufaro vane moyo yakarurama. 12 Farai munaJehovha, imi vakarurama; Vongai pakurangarira utsvene hwake.

Copyright information for Shona