Psalms 98

Jehovha Mambo noMutongi ngaarumbidzwe

Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; Nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa; Chanza chake chorudyi, noruoko rwake rutsvene, zvakamukundisa. Jehovha akazivisa kuponesa kwake; Akaratidza pachena kururama kwake pamberi pavahedheni. Akarangarira ngoni dzake nokutendeka kwake kuimba yaIsiraeri; Migumo yose yapasi yakaona kuponesa kwaMwari wedu. Pururudzirai Jehovha, pasi pose; Danidzirai, muimbe nomufaro, imbai nziyo dzokurumbidza. Imbirai Jehovha nziyo dzokurumbidza nembira; Nembira, uye nenzwi rokuimba. Nehwamanda, nenzwi romumanzi Pururudzai pamberi paMambo, Jehovha. Gungwa ngaritinhire nezvose zviri mukati maro; Nenyika, navanogaramo. Nzizi ngadziuchire; Namakomo ngaaimbe pamwechete nomufaro; Pamberi paJehovha, nokuti anouya kuzotonga pasi, Achatonga nyika zvakarurama, Navanhu nokururama.

Copyright information for Shona