Psalms 99

Jehovha mutsvene ngaarumbidzwe

Jehovha anobata ushe; vanhu ngavabvunde; Iye agere pakati pamakerubhi; nyika ngaizununguswe. Jehovha mukuru paZiyoni; Ari kumusoro-soro kwavanhu vose. Ngavarumbidze zita renyu guru rinotyisa; Ndiye Mutsvene. Simba ramambo rinodawo kururamisa; Imi munosimbisa kururama, Munotonga muchiruramisa pakati paJakobho. Kudzai Jehovha Mwari wedu, Munamate pachitsiko chetsoka dzake; Ndiye Mutsvene. Mozisi naAroni pakati pavapirisiti vake, NaSamueri pakati pavanodana zita rake; Vakadana kuna Jehovha, iye akavapindura. Akataura navo ari mushongwe yegore; Vakachengeta zvipupuriro zvake nomutemo waakavapa. Makavapindura, Jehovha Mwari wedu; Maiva Mwari aivakanganwira, Kunyange makatsiva zvavaiita. Kudzai Jehovha Mwari wedu, Namatai pagomo rake dzvene; Nokuti Jehovha Mwari wedu ndiye Mutsvene.

Copyright information for Shona