Zechariah 6

Chiratidzo chorusere, chengoro namabhiza

1 Zvino ndakarinzira meso anguzve, ndikatarira, ndikaona ngoro ina dzichibuda pakati pamakomo maviri; makomo iwayo akanga ari makomo endarira. 2Ngoro yokutanga yakanga inamabhiza matsvuku; ngoro yechipiri mabhiza matema; 3ngoro yechitatu mabhiza machena, ' ngoro yechina mabhiza mapfumbu ane simba. 4Ipapo ndakapindura, ndikati kumutumwa akanga achitaurirana neni, "Zvinyiko izvi, ishe wangu?"

5Mutumwa akapindura, akati kwandiri, "Izvezvi ndidzo mhepo ina dzokudenga, dzinobuda padzakanga dzimire pamberi paShe wenyika yose."

6Ngoro inamabhiza matema inobudira kunyika yokumusoro; machena akaatevera; namapfumbu akabudira kunyika yezasi. 7Anesimba akabudawo, akatsvaka kuenda kuti apote-pote nenyika yose; ikati, "Ibvai pano, mupote-pote nenyika yose." 8Ipapo akadanidzira kwandiri, akataura neni, achiti, "Tarira, vanoenda kunyika yokumusoro, vakanyaradza mweya wangu kunyika yokumusoro."

Korona pamusoro waJoshua

9Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri, richiti, 10"Tora vamwe kunavakatapwa, vanoti Heridhai, naTobhiya, naJedhaia; uuye nezuva irero upinde mumba maJosia mwanakomana waZefaniya, kwavakasvika vachibva Babhironi; 11utore kwavari sirivha nendarama, uite korona, uidzike pamusoro waJoshua mwanakomana waJehozadhaki, mupirisiti mukukru; 12utaure naye, uchiti, `Zvanzi naJehovha wehondo, tarira, murume ane zita rinonzi Davi; iye achakura panzvimbo yake, iye achavaka temberi yaJehovha; 13ndiye achavaka temberi yaJehovha; iye achava noumambo, uye achagara pachigaro chake achibata ushe; achava mupirisiti pachigaro chake choushe; rangano yorugare ichava pakati pavo ivo vaviri. 14Korona dzichava dzaHeremi, naTobhiya, naJedhaia, naHeni mwanakomana waZefaniya, chive chiyeudzo mutemberi yaJehovha.'

15"Vari kure vachauya vachivaka temberi yaJehovha; ipapo muchaziva kuti Jehovha wehondo ndiye akanditumira kwamuri. Izvezvi zvichaitika kana muchiteerera zvakanaka izwi raJehovha Mwari wenyu."

Copyright information for Shona