Amos 9

Helgedomens fall. Upprättelsen av Davids hus.

 Jag såg HERREN stå invid altaret, och han sade:

 Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bäva,

 och låt spillrorna falla över huvudet på alla där.

 Deras sista kvarleva skall jag sedan dräpa med svärd.

 Ingen av dem skall kunna undfly,

 ingen av dem kunna rädda sig.

 Om de än bröte sig in i dödsriket,

 så skulle min hand hämta dem fram därifrån;

 och fore de än upp till himmelen,

 så skulle jag störta dem ned därifrån.

 Gömde de sig än på toppen av Karmel,

 så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ned;

 och dolde de sig än undan min åsyn

     på havets botten,

 så skulle jag där mana ormen fram

     att stinga dem.

 Om de läte föra sig bort

     i fångenskap av sina fiender,

 skulle jag bjuda svärdet

     att där komma och dräpa dem.

 Ja, jag skall låta mitt öga vila på dem,

 till deras olycka och icke till deras lycka.

 Ty Herren, HERREN Sebaot,

 han som rör vid jorden, då försmälter den av ångest

 och alla dess inbyggare sörja,

 ja, hela jorden höjer sig såsom Nilen

 och sjunker åter såsom Egyptens flod;

 han som bygger sin sal i himmelen

 och befäster sitt valv över jorden,

 han som kallar på havets vatten

 och gjuter det ut över jorden --

 HERREN är hans namn.

 Ären I icke för mig lika med etiopiernas barn,

     I Israels barn?

     säger HERREN.

 Förde jag icke Israel upp

     ur Egyptens land

 och filistéerna ifrån Kaftor

     och araméerna ifrån Kir?

 Se, Herrens, HERRENS ögon äro vända

     mot detta syndiga rike,

 och jag skall förgöra det

     från jordens yta.

 Dock vill jag icke alldeles

     förgöra Jakobs hus,

     säger HERREN.

 Ty se, jag skall låta ett bud utgå,

 att Israels hus må bliva siktat bland alla hednafolken,

 såsom siktades det i ett såll;

 icke det minsta korn skall falla på jorden.
10 

 Alla syndare i mitt folk skola dö för svärdet,

 de som nu säga: »Oss skall olyckan ej nalkas,

 över oss skall den icke komma.»

11 

 På den dagen skall jag upprätta

 Davids förfallna hydda;

 jag skall mura igen dess revor

 och upprätta dess ruiner

 och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;
12 

 så att de få taga i besittning vad som är kvar av Edom

 och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn,

 säger HERREN, han som skall göra detta.

13 

 Se, dagar skola komma, säger HERREN,

 då plöjaren skall följa skördemannen i spåren,

 och druvtramparen såningsmannen,

 då bergen skola drypa av druvsaft

 och alla höjder skola försmälta.
14 

 Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel;

 när de bygga upp sina ödelagda städer,

     skola de ock få bo i dem;

 när de plantera vingårdar,

     skola de ock få dricka vin från dem;

 när de anlägga trädgårdar,

     skola de ock få äta deras frukt.
15 

 Jag skall då plantera dem i deras eget land,

 och de skola icke mer ryckas upp

 ur det land som jag har givit dem,

 säger HERREN, din Gud.

Copyright information for Swe1917