Hosea 14

 Samarien skall lida vad det har förskyllt

     genom sin gensträvighet mot sin Gud.

 Inbyggarna skola falla för svärd,

 deras späda barn skola bliva krossade

     och deras havande kvinnor skall man upprista.

                   Hosea, 14 Kapitlet

        Förmaning till omvändelse.  Löfte om nåd.

 Vänd om, o Israel,

     till HERREN, din Gud;

 ty genom din missgärning har du

     kommit på fall.Joel 2,12. Sak. 1,3 f. Mal. 3,7.
Tagen med eder böneord,

 och vänden så åter till HERREN; sägen till honom:

 »Skaffa bort all missgärning,

 och tag fram goda håvor, så vilja vi hembära dig våra läppars offer,

 såsom man offrar tjurar.Hebr. 13,15.

 Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning,

     vi skola icke vidare stiga till häst.

 våra händers verk skola vi icke mer

     kalla för vår Gud.

 Ty hos dig är det som den faderlöse

     undfår barmhärtighet.»

 Ja, deras avfällighet vill jag hela,

     jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat,

 ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

 Jag skall bliva för Israel såsom dagg,

     han skall blomstra såsom en lilja,

 och såsom Libanons skog skall han skjuta rötter.

 Telningar skola utgå från honom,

     han skall bliva lik ett olivträd i fägring

 och doft skall han sprida såsom Libanon.Ps. 52,10. Höga V. 4,11.

 De som bo i hans skugga

     skola åter få odla säd

     och skola grönska såsom vinträd;

 hans namn skall vara såsom Libanons vin.Ps. 91,1. Höga V. 1,2. Jes. 4,6.

 Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim!

 Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom.

 Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva;

 hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.

[ (Hosea 14:10)

 Den som är vis, han akte härpå;

 den som är förståndig, han besinne detta.

 Ty HERRENS vägar äro rätta,

 och på dem vandra de rättfärdiga,

 men överträdarna komma där på fall.5 Mos. 10,12. Ps. 25,9 f. 107,48. Jes. 8,14. ]
Copyright information for Swe1917