Hosea 2

Kallen då edra bröder Ammi
D. ä. mitt folk.
och edra systrar Ruhama
D. ä. hon som finner förbarmande.
.

                   Hosea, 2 Kapitlet

         Israels trolöshet, Herrens trofasthet.

 Gån till rätta med eder moder, gån till rätta;

 ty hon är icke min hustru,

 och jag är icke hennes man.

 Må hon skaffa bort det lösaktiga väsendet från sitt ansikte

 och otuktsväsendet från sin barm.Jer. 13,27.

 Varom icke, skall jag kläda av henne, så att hon ligger naken,

 jag skall låta henne stå där sådan hon var den dag då hon föddes.

 Jag skall göra henne lik en öken

 och låta henne bliva såsom ett torrt land

 och låta henne dö av törst.Hes. 16,39.

 Och mot hennes barn skall jag icke visa något förbarmande,

 eftersom de äro barn av en trolös moder;

 ty deras moder var en trolös kvinna,

 ja, hon som födde dem bedrev skamliga ting.

 Hon sade ju: »Jag vill följa efter mina älskare,

 som giva mig min mat och min dryck,

     min ull och mitt lin,

     min olja och mitt vin.»Hes. 16,15 f.

 Se, därför skall jag nu ock

     stänga din väg med törnen.

 Ja, en mur skall jag resa framför henne,

     så att hon ej skall finna någon stig.

 När hon då löper efter sina älskare,

     skall hon icke få dem fatt;

 när hon söker dem,

     skall hon ej finna dem.

 Då skall hon säga:

 »Jag vill gå tillbaka till min förste man

 ty bättre var mig då än nu.»

 Men hon har icke förstått

 att det var jag som skänkte åt henne

 både säden och vinet och oljan,

 och att det var jag som gav henne så mycket silver,

 så ock guld, varav de gjorde sin Baalsbild.

 Därför skall jag taga tillbaka

     min säd, när tiden är inne,

     och mitt vin, när stunden kommer;

 jag skall taga bort min ull och mitt lin,

 det varmed hon skulle skyla sin blygd.
10 

 Ja, nu skall jag blotta hennes skam

 inför hennes älskares ögon,

 och ingen skall rädda henne ur min hand.
11 

 Och jag skall göra slut på all hennes fröjd,

 på hennes fester, nymånader och sabbater

 och på alla hennes högtider.
12 

 Jag skall föröda hennes vinträd och fikonträd,

 dem om vilka hon sade: »De äro en lön

 som mina älskare hava givit mig.»

 och jag skall göra därav en vildmark,

 och markens djur skola äta därav.5 Mos. 23,17 f. Ps. 80,13 f. Jes. 5,5 f.
13 

 Så skall jag hemsöka henne för hennes Baalsdagar,

 då hon tände offereld åt Baalerna

 och prydde sig med ring och bröstspänne

 och följde efter sina älskare,

 men glömde mig, säger HERREN.Jer. 44,18.

14 

 Se, fördenskull vill jag

     locka henne bort

 och föra henne ut i öknen

     och tala ljuvligt till henne.Jes. 40,1 f.
15 

 Därefter skall jag

     giva henne tillbaka hennes vingårdar

 och göra Akors dal

     till en hoppets port.

 Då skall hon sjunga

     såsom i sin ungdoms dagar,

 och såsom på den dag då hon drog upp

     ur Egyptens land.2 Mos. 15,1 f. Jos. 7,24 f. Jes. 65,10.
16 

 Och det skall ske på den dagen, säger HERREN,

 att du skall ropa: »Min man!»,

     och icke mer ropa till mig: »Min Baal!»
17 

 Ja, Baalernas namn

     skall jag skaffa bort ur hennes mun,

 så att de icke mer

     skola nämnas vid namn.2 Mos. 23,13. Ps. 16,4. Sak. 13,2.
18 

 Och jag skall på den dagen

     för deras räkning sluta ett förbund

 med djuren på marken

     och med fåglarna under himmelen

     och med kräldjuren på jorden.

 Och båge och svärd och vad till kriget hör

 skall jag bryta sönder och skaffa bort ur landet

 och låta dem bo där i trygghet.Job 5,22 f. Jes. 11,6. 65,25. Hes. 34,25, 28.
19 

 Och jag skall trolova mig med dig för evig tid;

 jag skall trolova mig med dig rättfärdighet och rätt,

 i nåd och barmhärtighet.
20 

 Ja, i trofasthet skall jag trolova mig med dig,

 och du skall så lära känna HERREN.Jer. 31,34.

21 

 Och det skall ske på den dagen

 att jag skall bönhöra, säger HERREN,

 jag skall bönhöra himmelen,

 och den skall bönhöra jorden,
22 

 och jorden skall bönhöra säden,

 så ock vinet och oljan,

 och de skola bönhöra Jisreel.
23 

 Och jag skall plantera
Namnet Jisreel kan översättas med Guds plantering.
henne åt mig i landet

 och förbarma mig över Lo-Ruhama

 och säga till Lo-Ammi: »Du är mitt folk.»

 Och det skall svara: »Du är min Gud.»Hos. 1,10. Sak. 13,9. Rom. 9,25. 1 Petr. 2,10.

Copyright information for Swe1917