Isaiah 1

 Kärleksäpplena sprida sin doft,

 och vid våra dörrar finnas alla slags ädla frukter,

 både nya och gamla;

 åt dig, min vän, har jag förvarat dem.

         Bruden talar v.  1--2.  -- Bruden talar

          till Jerusalems döttrar v.  3--4.  --

           Brudens uppträdande omtalas v.  5a.

          Bruden talar 5b--7.  -- En av brudens

        bröder talar v.  8, en annan broder v.  9,

        bruden själv v.  10.  -- Brudgummen talar

         v.  11--12.  -- Brudgummen talar v.  13,

                     bruden v.  14.

Botpredikan för det avfälliga Juda.Detta är Jesajas, Amos' sons, syner, vad han skådade angående Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid.

 Hören, I himlar,

     och lyssna, du jord;

     ty HERREN talar.

 Barn har jag uppfött och fostrat,

 men de hava avfallit från mig.

 En oxe känner sin ägare

 och en åsna sin herres krubba,

 men Israel känner intet,

 mitt folk förstår intet.

 Ve dig, du syndiga släkte,

 du skuldbelastade folk,

 du ogärningsmäns avföda,

     I vanartiga barn,

 som haven övergivit HERREN,

 föraktat Israels Helige

     och vikit bort ifrån honom!

 Var skall man mer slå eder,

     då I så fortgån i avfällighet?

 Hela huvudet är ju krankt,

     och hela hjärtat är sjukt.

 Ifrån fotbladet ända upp till huvudet

     finnes intet helt,

 blott sårmärken och blånader

     och friska sår,

 icke utkramade eller förbundna

     eller lenade med olja.

 Edert land är en ödemark,

     edra städer äro uppbrända i eld,

 edra åkrar bliva i eder åsyn

     förtärda av främlingar;

 en ödeläggelse är det,

     såsom där främlingar hava omstörtat allt.

 Allenast dottern Sion står kvar där,

     såsom en hydda i en vingård,

 såsom ett vaktskjul på ett gurkfält,

     såsom en iniad stad.

 Om HERREN Sebaot icke hade lämnat

     en liten återstod kvar åt oss,

 då vore vi såsom Sodom,

     vi vore Gomorra lika.

10 

 Hören HERRENS ord,

     I Sodomsfurstar,

 lyssna till vår Guds lag,

     du Gomorra-folk.
11 

 Vad skall jag med edra många slaktoffer?

     säger HERREN.

 Jag är mätt på brännoffer av vädurar

     och på gödkalvars fett,

 och till blod av tjurar och lamm

     och bockar har jag intet behag.
12 

 När I kommen för att träda fram

     inför mitt ansikte,

 vem begär då av eder det,

     att mina förgårdar trampas ned?
13 

 Bären ej vidare fram

     fåfängliga spisoffer;

 ångan av dem är

     en styggelse för mig.

 Nymånader och sabbater

     och utlysta fester,

 ondska i förening med högtidsförsamlingar,

     sådant kan jag icke lida.
14 

 Edra nymånader och högtider

     hatar min själ;

 de hava blivit mig en börda,

     jag orkar ej bära den.
15 

 Ja, huru I än uträcken edra händer,

     så gömmer jag mina ögon för eder,

 och om I än mycket bedjen,

     så hör jag icke därpå.

 Edra händer äro fulla av blod;
16 

 tvån eder då, och renen eder.

 Skaffen edert onda väsende

     bort ifrån mina ögon.

     Hören upp att göra, vad ont är.
17 

 Lären att göra vad gott är,

 faren efter det rätt är,

     visen förtryckaren på bättre vägar,

 skaffen den faderlöse rätt,

     utfören änkans sak.

18 

 Kom, låt oss gå till rätta

     med varandra, säger HERREN.

 Om edra synder än äro blodröda,

     så kunna de bliva snövita,

 och om de äro röda såsom scharlakan,

     så kunna de bliva såsom vit ull.
19 

 Om I ären villiga att höra,

     skolen I få äta av landets goda.
20 

 Men ären I ovilliga och gensträviga,

     skolen I förtäras av svärd;

 ty så har HERRENS mun talat.

21 

 Huru har hon icke blivit en sköka,

     den trogna staden!

 Den var full av rätt,

     rättfärdighet bodde därinne,

     men nu bo där mördare.
22 

 Ditt silver har blivit slagg,

 ditt ädla vin är utspätt med vatten.
23 

 Dina styresmän äro upprorsmän

     och tjuvars stallbröder.

 Alla älskar de mutor

     och fara efter vinning.

 Den faderlöse skaffa de icke rätt,

 och änkans sak

     kommer icke inför dem.
24 

 Därför säger Herren,

     HERREN Sebaot,

     den Starke i Israel:

 Ve!  Jag vill släcka

     min harm på mina ovänner

     och hämnas på mina fiender.
25 

 Jag vill vända min hand emot dig

 och bortrensa ditt slagg såsom med lutsalt

 och skaffa bort all din oädla malm.
26 

 Jag vill åter giva dig

     sådana domare som tillförne,

 och sådana rådsherrar

     som du förut ägde.

 Därefter skall du kallas

     »rättfärdighetens stad»,

     »en trogen stad».
27 

 Sion skall genom rätt bliva förlossad

     och dess omvända genom rättfärdighet.
28 

 Men fördärv skall drabba

     alla överträdare och syndare,

 och de som övergiva HERREN,

     de skola förgås.
29 

 Ja, de skola komma på skam med de terebinter

     som voro eder fröjd;

 och I skolen få blygas över de lustgårdar
Se Lustgård i Ordförkl.

     som I haden så kära.
30 

 Ty I skolen bliva såsom en terebint

     med vissnade löv

 och varda lika en lustgård

     utan något vatten.
31 

 Och de väldige skola varda såsom blår,

     och deras verk såsom en gnista,

 och de skola tillsammans brinna,

     och ingen skall kunna släcka.

Copyright information for Swe1917