Isaiah 10

Fortsättning av Herrens ord mot Israels folk. Assurs fall.

 Ve eder som stadgen orättfärdiga stadgar!

 I skriven, men våldslagar skriven I

 för att vränga de ringas sak

 och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt,

 för att göra änkor till edert byte

 och plundra de faderlösa.

 Vad viljen I göra på hemsökelsens dag,

 när ovädret kommer fjärran ifrån?

 Till vem viljen I fly för att få hjälp,

 och var viljen I lämna edra skatter i förvar?

 Om man ej böjer knä såsom fånge,

 så måste man falla bland de dräpta.

 Vid allt detta vänder hans vrede icke åter,

 hans hand är ännu uträckt.

 Ve över Assur, min vredes ris,

 som bär min ogunst såsom en stav i sin hand!

 Mot ett gudlöst folk sänder jag honom,

 och mot min förgrymmelses folk bjuder jag honom gå,

 för att taga rov och göra byte,

 och för att nedtrampa det såsom orenlighet på gatorna.

 Men så menar icke han,

 och i sitt hjärta tänker han ej så,

 utan hans hjärta står efter att förgöra

 och efter att utrota folk i mängd.

 Han säger: »Äro mina hövdingar ej allasammans konungar?

 Har det icke gått Kalno såsom Karkemis,

 och Hamat såsom Arpad,

 och Samaria såsom Damaskus?
10 

 Då min hand har träffat de andra gudarnas riken,

 vilkas beläten voro förmer än Jerusalems och Samarias,
11 

 skulle jag då ej kunna göra med Jerusalem och dess gudabilder

 vad jag har gjort med Samaria och dess gudar?»

12 Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, då skall jag hemsöka den assyriske konungens hjärtas högmodsfrukt och hans stolta ögons förhävelse. 13 Ty han säger:

 »Med min hands kraft har jag utfört detta

 och genom min vishet, ty jag har förstånd.

 Jag flyttade folkens gränser,

 deras förråd utplundrade jag,

 och i min väldighet stötte jag härskarna från tronen.
14 

 Och min hand grep efter folkens skatter

 såsom efter fågelnästen,

 och såsom man samlar övergivna ägg,

 så samlade jag jordens alla länder;

 ingen fanns, som rörde vingen

 eller öppnade näbben till något ljud.»

15 

 Skall då yxan berömma sig mot honom som hugger med den,

 eller sågen förhäva sig mot honom som sätter den i rörelse?

 Som om käppen satte i rörelse honom som lyfter den,

 eller staven lyfte en som dock är förmer än ett stycke trä!
16 

 Så skall då Herren, HERREN Sebaot

 sända tärande sjukdom i hans feta kropp,

 och under hans härlighet skall brinna en brand

 likasom en brinnande eld.
17 

 Och Israels ljus skall bliva en eld

 och hans Helige en låga,

 och den skall bränna upp och förtära dess törnen

 och dess tistlar, allt på en dag.
18 

 Och på hans skogars och parkers härlighet

 skall han alldeles göra en ände;

 det skall vara, såsom när en sjuk täres bort.
19 

 De träd som bliva kvar i hans skog

     skola vara lätt räknade;

 ett barn skall kunna teckna upp dem.

20 

 På den tiden skall kvarlevan av Israel

 och den räddade skaran av Jakobs hus

 ej vidare stödja sig vid honom som slog dem;

 i trohet skola de stödja sig

 vid HERREN, Israels Helige.
21 

 En kvarleva skall omvända sig
En anspelning på namnet Sear-Jasub (Jes. 7:3) som betyder en
,

     en kvarleva av Jakob,

     till Gud, den väldige.
22 

 Ty om än ditt folk, Israel,

 vore såsom sanden i havet,

 så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig.

 Förödelsen är oryggligt besluten,

 den kommer med rättfärdighet såsom en flod.
23 

 Ty förstöring och oryggligt besluten straffdom

 skall Herren, HERREN Sebaot

 låta komma över hela jorden.

24 Därför säger Herren, HERREN Sebaot så: Frukta icke, mitt folk, du som bor i Sion, för Assur, när han slår dig med riset och upplyfter sin stav mot dig, såsom man gjorde i Egypten. 25 Ty ännu allenast en liten tid, och ogunsten skall hava en ände, och min vrede skall vända sig till deras fördärv. 26 Och HERREN Sebaot skall svänga sitt gissel över dem, såsom när han slog Midjan vid Orebsklippan; och sin stav, som han räckte ut över havet, skall han åter upplyfta, såsom han gjorde i Egypten. 27 På den tiden skall hans börda tagas bort ifrån din skuldra och hans ok ifrån din hals, ty oket skall brista sönder för fetmas skull.

28 

 Han kommer över Ajat,

     han drager fram genom Migron;

 i Mikmas lämnar han sin tross.
29 

 De draga fram över passet;

     i Geba taga de nattkvarter.

 Rama bävar;

     Sauls Gibea flyr.
30 

 Ropa högt,

     du dotter Gallim.

 Giv akt, du Laisa.

     Arma Anatot!
31 

 Madmena flyktar;

     Gebims invånare bärga sitt gods.
32 

 Ännu samma dag

     står han i Nob;

 han lyfter sin hand

     mot dottern Sions berg,

     mot Jerusalems höjd.
33 

 Men se, då avhugger Herren, HERREN Sebaot

 den lummiga kronan, med förskräckande makt;

 de resliga stammarna ligga fällda,

 de höga träden störta ned.
34 

 Den tjocka skogen nedhugges med järnet;

 Libanons skogar falla för den väldige.

Copyright information for Swe1917