Isaiah 11

Telningen från Isais rot och hans fridsrike.Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

 Och på honom skall HERRENS

     Ande vila,

 vishets och förstånds Ande,

 råds och starkhets Ande,

 HERRENS kunskaps

     och fruktans Ande.

 Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan;

 och han skall icke döma efter som ögonen se

 eller skipa lag efter som öronen höra.

 Utan med rättfärdighet skall han döma de arma

 och med rättvisa skipa lag

     åt de ödmjuka på jorden.

 Och han skall slå jorden

     med sin muns stav,

 och med sina läppars anda

     döda de ogudaktiga.

 Rättfärdighet skall vara bältet

     omkring hans länder

 och trofasthet bältet

     omkring hans höfter.

 Då skola vargar bo tillsammans med lamm

 och pantrar ligga tillsammans med killingar;

 och kalvar och unga lejon

     och gödboskap skola sämjas tillhopa,

 och en liten gosse

     skall valla dem.

 Kor och björnar skola gå och beta,

 deras ungar skola ligga tillhopa,

 och lejon skola äta halm

     likasom oxar.

 Ett spenabarn skall leka

     invid en huggorms hål

 och ett avvant barn sträcka ut sin hand

     efter basiliskens öga.

 Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra

     vad ont och fördärvligt är,

 ty landet skall vara fullt

     av HERRENS kunskap,

 likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

10 Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet. 11 Och HERREN skall på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand, för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.

12 

 Och han skall resa upp ett baner för hednafolken

 och samla Israels fördrivna män;

 och Juda förskingrade kvinnor skall han hämta

 tillhopa från jordens fyra hörn.
13 

 Då skall Efraims avund upphöra

 och Juda ovänskap bliva utrotad;

 Efraim skall ej hysa avund mot Juda,

 och Juda icke ovänskap mot Efraim.
14 

 Men såsom rovfåglar skola de slå ned

     på filistéernas skuldra västerut,

 tillsammans skola de taga byte

     av österlänningarna;

 Edom och Moab

     skola gripas av deras hand,

 och Ammons barn

     skola bliva dem hörsamma.
15 

 Och HERREN skall giva till spillo

     Egyptens havsvik

 och lyfta sin hand

     mot floden i förgrymmelse;

 och han skall klyva den i sju bäckar

 och göra så, att man torrskodd kan gå däröver.
16 

 Så skall där bliva en banad väg

     för den kvarleva av hans folk,

     som har blivit räddad från Assur,

 likasom det var för Israel

     på den dag då de drogo upp

     ur Egyptens land.
Copyright information for Swe1917