Isaiah 15

Profetia om Moab.Utsaga om Moab.

 Ja, med Ar-Moab är det ute den natt då det förstöres.

 Ja, med Kir-Moab är det ute den natt då det förstöres.

 Habbait och Dibon stiga upp

     på offerhöjderna för att gråta;

 uppe i Nebo och Medeba

     jämrar sig Moab;

 alla huvuden där äro skalliga,

     alla skägg avskurna.

 På dess gator bär man sorgdräkt,

     så ock på dess tak;

 på dess torg jämra sig alla

     och flyta i tårar.

 Hesbon och Eleale höja klagorop,

     så att det höres ända till Jahas.

 Därför skria ock Moabs krigare;

     hans själ våndas i honom.

 Mitt hjärta klagar över Moab,

     ty hans flyktingar fly ända till Soar,

     till Eglat-Selisia;

 uppför Halluhits höjd

     stiger man under gråt,

 och på vägen till Horonaim

     höjas klagorop över förstörelsen.

 Nimrims vatten

     bliva torr ökenmark,

 gräset förtorkas, brodden vissnar,

     intet grönt lämnas kvar.

 Återstoden av sitt förvärv,

     sitt sparda gods,

 bär man därför nu bort

     över Pilträdsbäcken.

 Ja, klagoropen ljuda

     runtom i Moabs land;

 till Eglaim når dess jämmer

     och till Beer-Elim dess jämmer.

 Dimons vatten

     äro fulla av blod.

 Ja, ännu något mer

     skall jag låta komma över Dimon;

 ett lejon över Moabs räddade,

     över det som bliver kvar av landet.
Copyright information for Swe1917