Isaiah 2

Sions framtida storhet. Dess nuvarande syndfullhet. Domen genom en Herrens dag.Detta är vad Jesaja, Amos' son, skådade angående Juda och Jerusalem.

 Och det skall ske i kommande dagar

     att det berg där HERRENS hus är

     skall stå där fast grundat

 och vara det yppersta ibland bergen

     och upphöjt över andra höjder;

 och alla hednafolk skola strömma dit,

 ja, många folk skola gå åstad

     och skola säga:

 »Upp, låt oss draga åstad

     till HERRENS berg,

     upp till Jakobs Guds hus,

 för att han må undervisa oss om sina vägar,

     så att vi kunna vandra på hans stigar.»

 Ty från Sion skall lag utgå,

     och HERRENS ord från Jerusalem.

 Och han skall döma mellan hednafolken

 och skipa rätt åt många folk.

 Då skola de smida sina svärd till plogbillar

 och sina spjut till vingårdsknivar.

 Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra

 och icke mer lära sig att strida.

 I av Jakobs hus, kommen,

 låtom oss vandra i HERRENS ljus.

 Ty du har förskjutit ditt folk,

     Jakobs hus,

 därför att de äro fulla av Österlandets väsende

     och öva teckentyderi såsom filistéerna;

 ja, med främlingar förbinda de sig.

 Deras land är fullt av silver och guld,

 och på deras skatter är ingen ände;

 deras land är fullt av hästar,

 och på deras vagnar är ingen ände;

 deras land är ock fullt av avgudar,

 och sina egna händers verk tillbedja de,

 det som deras fingrar hava gjort.

 Därför bliva människorna nedböjda

     och männen ödmjukade;

 du kan icke förlåta dem.

10 

 Fly in i klippan,

     och göm dig i jorden,

 för HERRENS fruktansvärda makt

     och för hans höga majestät.
11 

 Ty människornas högmodiga ögon

     skola bliva ödmjukade,

 och männens övermod skall bliva nedböjt,

     och HERREN allena

 skall vara hög på den dagen.
12 

 Ty en dag har HERREN Sebaot bestämt,

 som skall komma över allt stolt och övermodigt

 och över allt som är upphöjt,

     och det skall bliva ödmjukat,
13 

 ja, över alla Libanons cedrar,

     de höga och stolta,

 och över alla Basans ekar;
14 

 över alla höga berg

 och alla stolta höjder,
15 

 över alla höga torn

 och alla fasta murar,
16 

 över alla Tarsis-skepp,

 ja, över allt som är skönt att skåda.
17 

 Och människornas högmod skall bliva nedböjt

 och männens övermod nedbrutet,

 och HERREN allena

     skall vara hög på den dagen.
18 

 Men avgudarna skola alldeles förgås.

19 

 Och man skall fly in i klippgrottor

     och in i jordhålor,

 för HERRENS fruktansvärda makt

     och för hans höga majestät,

 när han står upp för att förskräcka jorden.
20 

 På den dagen skola människorna kasta bort

     åt mullvadar och flädermöss

 de avgudar av silver

     och de avgudar av guld,

 som de hava gjort åt sig för att tillbedja.
21 

 Ja, de skola fly in i klipprämnor

     och in i bergsklyftor,

 för HERRENS fruktansvärda makt

     och för hans höga majestät,

 när han står upp för att förskräcka jorden.
22 

 Så förliten eder nu ej mer på människor,

     i vilkas näsa är allenast en fläkt;

 ty huru ringa äro icke de att akta!
Copyright information for Swe1917