Isaiah 25

Herrens segermakt. Gästabudet på Sions berg. Fiendernas tillintetgörelse.

 HERRE, du är min Gud;

 jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn,

 ty du gör underfulla ting,

 du utför rådslut ifrån fordom tid,

 fasta och beståndande.

 Ja, du har gjort staden till en stenhop,

 den befästa staden till en grushög;

 främlingarnas palats står ej mer där såsom en stad,

 aldrig skall det byggas upp igen.

 Därför måste nu det vilda folket ära dig,

 den grymma hednastaden frukta dig.

 Ty du har varit ett värn för den arme,

 ett värn för den fattige i hans nöd,

 en tillflykt mot störtskurar,

     ett skygd under hettan.

 Ty våldsverkarnas raseri

     är likasom en störtskur mot en vägg.

 Och såsom du kuvar hettan, när det är som torrast,

 så kuvar du främlingarnas larm;

 ja, såsom hettan dämpas genom molnens skugga,

 så dämpas de grymmas segersång.

 Och HERREN Sebaot skall på detta berg

 göra ett gästabud för alla folk,

 ett gästabud med feta rätter,

     ett gästabud med starkt vin,

 ja, med feta, märgfulla rätter,

     med starkt vin, väl klarat.

 Och han skall på detta berg göra om intet

 det dok som höljer alla folk,

 och det täckelse som betäcker alla folkslag.

 Han skall för alltid göra döden om intet;

 och Herren, HERREN

     skall avtorka tårarna

     från alla ansikten,

 och skall taga bort

     sitt folks smälek

     överallt på jorden.

 Ty så har HERREN talat.

 På den tiden skall man säga:

 Se, där är vår Gud,

     som vi förbidade

     och som skulle frälsa oss.

 Ja, där är HERREN, som vi förbidade;

 låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.
10 

 Ty HERRENS hand skall vila över detta berg,

 men Moab skall bliva nedtrampad i sitt eget land,

 likasom strå trampas ned i gödselpölen.
11 

 Och huru han än där breder ut sina händer,

 lik simmaren, när han simmar,

 så skall dock hans högmod bliva nedbrutet,

 trots hans händers alla konster.
12 

 Ja, dina murars höga fäste

 störtar han omkull och ödmjukar,

 han slår det till jorden, ned i stoftet.
Copyright information for Swe1917