Isaiah 30

Egyptens hjälp fåfänglig. HERREN sitt folks sanna hjälp. Dom över Assur.

 Ve eder, I vanartiga barn,

     säger HERREN,

 I som gören upp rådslag

     som icke komma från mig,

 och sluten förbund,

     utan att min Ande är med,

 så att I därigenom hopen

     synd på synd,

 I som dragen ned till Egypten,

 utan att hava rådfrågat min mun,

 för att söka eder ett värn hos Farao

 och en tillflykt under Egyptens skugga!

 Se, Faraos värn

     skall bliva eder till skam,

 och tillflykten under Egyptens skugga

     skall bliva eder till blygd.

 Ty om ock hans furstar äro i Soan,

 och om än hans sändebud komma ända till Hanes,

 så skall dock var man få blygas över detta folk,

 som icke kan hjälpa dem,

 icke vara till bistånd och hjälp,

 utan allenast till skam och smälek.

Utsaga om Söderlandets odjur.

 Genom ett farornas och ångestens land,

 där lejoninnor och lejon hava sitt tillhåll,

 jämte huggormar och flygande drakar,

 där föra de på åsnors ryggar sina rikedomar

 och på kamelers pucklar sina skatter

 till ett folk som icke kan hjälpa dem.

 Ty Egyptens bistånd är fåfänglighet och tomhet;

 därför kallar jag det landet

 »Rahab, som ingenting uträttar»
Rahab uttydes såsom stortalighet; jfr Ps. 87:4. Jes. 51:9.
.

Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och evinnerligen. Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som icke vilja höra HERRENS lag, 10 utan säga till siarna: »Upphören med edra syner», och till profeterna: »Profeteren icke för oss vad sant är; talen till oss sådant som är oss välbehagligt, profeteren bedrägliga ting; 11 viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort ur vår åsyn Israel Helige.» 12 Därför säger Israels Helige så: »Eftersom I förakten detta ord och förtrösten på våld och vrånghet och stödjen eder på sådant, 13 därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas; 14 den krossa, såsom när man våldsamt slår en lerkruka i bitar, så våldsamt att man bland bitarna icke kan finna en skärva stor nog att därmed taga eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.» 15 Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: »Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka.» Men i viljen icke. 16 I sägen: »Nej, på hästar vilja vi jaga fram» -- därför skolen I också bliva jagade; »på snabba springare vilja vi rida åstad» -- därför skola ock edra förföljare vara snabba. 17 Tusen av eder skola fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av eder bliver såsom en ensam stång på bergets topp, såsom ett baner på höjden. 18 Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

19 Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig. 20 Ty väl skall Herren giva eder nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skola dina lärare icke mer sättas å sido, utan dina ögon skola se upp till dina lärare. 21 Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; »Här är vägen, vandren på en.» 22 Då skolen I akta för orent silvret varmed edra skurna beläten äro överdragna, och guldet varmed edra gjutna beläten äro belagda; du skall kasta ut det såsom orenlighet och säga till det: »Bort härifrån!» 23 Och han skall giva regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda giva dig bröd som är kraftigt och närande; och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. 24 Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skola äta saltad blandsäd om man har kastat med vanna och kastskovel. 25 Och på alla höga berg och alla stora höjder skola bäckar rinna upp med strömmande vatten -- när den stora slaktningens dag kommer, då torn skola falla. 26 Och månens ljus skall bliva såsom solens ljus, och solens ljus skall varda sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

27 

 Se, HERRENS namn

     kommer fjärran ifrån,

 med brinnande vrede

     och med tunga rökmoln;

 hans läppar äro fulla av förgrymmelse,

 och hans tunga är såsom förtärande eld;
28 

 hans andedräkt är lik en ström som svämmar över,

 så att den når ändå upp till halsen.

 Ty han vill sålla folken

     i förintelsens såll

 och lägga i folkslagens mun

     ett betsel, till att leda dem vilse.
29 

 Då skolen I sjunga såsom i en natt

     då man firar helig högtid,

 och edra hjärtan skola glädja sig,

     såsom när man under flöjters ljud

 tågar upp på HERRENS berg,

     upp till Israels klippa.
30 

 Och HERREN skall låta höra

     sin röst i majestät

 och visa huru hans arm drabbar,

     i vredesförgrymmelse

 och med förtärande eldslåga,

     med storm och störtskurar

     och hagelstenar.
31 

 Ty för HERRENS röst

     skall Assur bliva förfärad,

     när han slår honom med sitt ris.
32 

 Och så ofta staven far fram

     och HERREN efter sitt rådslut

 låter den falla på honom

     skola pukor och harpor ljuda.

 Gång på gång skall han lyfta sin arm

     till att strida mot honom.
33 

 Ty en Tofetplats

     är längesedan tillredd,

 ja ock för konungen är den gjord redo,

     och djup och vid är den;

 dess rund är fylld av eld

     och av ved i myckenhet,

 och lik en svavelström

     skall HERRENS Ande

     sätta den i brand.

Copyright information for Swe1917