Isaiah 42

HERRENS rätte tjänare och dennes värv. HERRENS framträdande till strid. Hans blinde tjänares straff.

 Se, över min tjänare som jag uppehåller,

 min utkorade, till vilken min själ har behag,

 över honom har jag låtit min Ande komma;

 han skall utbreda rätten bland folken.

 Han skall icke skria eller ropa

 och icke låta höra sin röst på gatorna.

 Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa,

 och en tynande veke skall han icke utsläcka;

 han skall i trofasthet utbreda rätten.

 Hans kraft skall icke förtyna eller brytas,

 intill dess att han har grundat rätten på jorden;

 havsländerna vänta efter hans lag.

 Så säger Gud, HERREN,

 han som har skapat himmelen och utspänt den,

 han som har utbrett jorden med vad som alstras därav,

 han som har givit liv åt folket som är därpå

 och ande åt dem som vandra där:

 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet,

 och jag vill fatta dig vid handen

 och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket

 och sätta dig till ett ljus för folkslagen,

 för att du må öppna blinda ögon

 och föra fångar ut ur fängelset,

 ja, ur fångenskapen dem som sitta i mörkret.

 Jag, HERREN, det är mitt namn;

 och jag giver icke min ära åt någon annan

 eller mitt lov åt belätena.

 Se, vad jag förut förkunnade, det har nu kommit.

 Nu förkunnar jag nya ting;

 förrän de visa sig,

 låter jag eder höra om dem.
10 

 Sjungen till HERRENS ära en ny sång,

 hans lov från jordens ända,

 I som faren på havet, så ock allt vad däri är,

 I havsländer med edra inbyggare;
11 

 stämmen upp, du öken med dina städer

 och I byar, där Kedar bor;

 jublen, I klippornas invånare,

 ropen från bergens toppar.
12 

 Given HERREN ära

 och förkunnen hans lov i havsländerna.
13 

 HERREN drager ut såsom en hjälte,

 han eggar upp sig till iver såsom en krigare;

 han uppgiver härskri, han ropar högt

 och visar sin makt mot sina fiender.
14 

 I lång tid har jag tegat,

     jag höll mig stilla och betvang mig;

 men nu skall jag höja rop såsom en barnaföderska,

     jag vill skaffa mig luft och andas ut.
15 

 Jag skall föröda berg och höjder

     och låta allt gräs på dem förtorka;

 jag skall göra strömmar till land

     och låta allt gräs på dem förtorka;

 jag skall göra strömmar till land

     och låta sjöar torka ut.
16 

 Och de blinda skall jag leda

     på en väg som de icke känna;

 på stigar som de icke känna

     skall jag föra dem.

 Jag skall göra mörkret framför dem till ljus

     och det som är ojämnt till jämn mark.

 Detta är, vad jag skall göra,

     och jag skall ej rygga mitt ord.
17 

 Men de som förtrösta på skurna beläten

     och som säga till gjutna beläten:

     »I ären våra gudar»,

 de skola vika tillbaka

     och stå där med skam.
18 

 Hören, I döve;

 I blinde, skåden och sen.
19 

 Vem är blind, om icke min tjänare,

 och så döv som den budbärare jag sänder åstad?
20 

 Du har fått se mycket,

     men du aktar icke därpå;

 fastän öronen hava blivit öppnade,

     lyssnar ingen till.
21 

 Det är HERRENS behag, för hans rättfärdighets skull,

 att han vill låta sin lag komma till makt och ära.
22 

 Men detta är ett plundrat och skövlat folk;

 dess ynglingar äro alla lagda i bojor,

 och i fängelser hållas de gömda,

 de hava blivit givna till plundring,

     och ingen finnes, som räddar,

 till skövling, och ingen säger:

     »Giv tillbaka.»
23 

 Ack att någon bland eder ville lyssna härtill,

 för framtiden giva akt och höra härpå!
24 

 Vem har lämnat Jakob till skövling

 och Israel i plundrares våld?

 Har icke HERREN gjort det;

     han, mot vilken vi hava syndat,

 han, på vilkens vägar

     man icke ville vandra

 och på vilkens lag

     man icke ville höra?
25 

 Därför utgöt han över dem i sin vrede

 förtörnelse och krigets raseri.

 Och de förbrändes därav runt omkring,

     men besinnade det icke;

 de förtärdes därav,

     men aktade icke därpå.
Copyright information for Swe1917