Isaiah 5

Herrens vingård. Domsord över ogudaktigheten.Jag vill sjunga om min vän, min väns sång om hans vingård.

 Min vän hade en vingård

     på en bördig bergskulle.

 Och han hackade upp den

     och rensade den från stenar

     och planterade där ädla vinträd;

 han byggde ett vakttorn därinne,

     han högg ock ut ett presskar däri.

 Så väntade han att den skulle bära äkta druvor,

     men den bar vilddruvor.

 Och nu, I Jerusalems invånare

     och I Juda män,

 fällen nu eder dom

     mellan mig och min vingård.

 Vad kunde mer göras för min vingård,

     än vad jag har gjort för den?

 Varför bar den då vilddruvor,

     när jag väntade att den skulle bära äkta druvor?

 Så vill jag nu kungöra för eder

     vad jag skall göra med min vingård:

 Jag skall taga bort dess hägnad,

     och den skall givas till skövling;

 jag skall bryta ned dess mur,

     och den skall bliva nedtrampad.

 Jag skall i grund fördärva den,

     ingen skall skära den eller gräva däri.

 Den skall fyllas med tistel och törne;

 och molnen skall jag förbjuda

     att sända ned regn på den.

 Ty HERREN Sebaots vingård,

     det är Israels hus;

 och Juda folk

     är hans älsklingsplantering.

 Men när han väntade laglydnad,

     då fann han lagbrott,

 och när han väntade rättfärdighet,

     fann han skriande orättfärdighet.  --

 Ve eder som läggen hus till hus

 och fogen åker till åker,

 intill dess att rum ej mer finnes

 och I ären de enda som bo i landet!

 Från HERREN Sebaot

     ljuder det så i mina öron:

 Sannerligen, de många husen

     skola bliva öde;

 huru stora och sköna de än äro,

     skola de bliva tomma på invånare.
10 

 Ty en vingård på tio plogland

     skall giva allenast ett batmått,

 och en homers utsäde

     skall giva blott en efa.

11 

 Ve dem som stå bittida upp

     för att hasta till starka drycker,

 och som sitta intill sena natten

     för att upphetta sig med vin!
12 

 Harpor och psaltare,

     pukor och flöjter och vin

     hava de vid sina dryckeslag,

 men på HERRENS gärningar

     akta de icke,

 på hans händers verk

     se de icke.
13 

 Därför skall mitt folk oförtänkt

     föras bort i fångenskap;

 dess ädlingar skola lida hunger

 och dess larmande skaror försmäkta av törst.
14 

 Ja, därför iar dödsriket

     upp sitt gap,

 det öppnar sina käftar

     utan allt mått,

 och stadens yperste

     måste fara ditned,

 jämte dess larmande och sorlande skaror,

     envar som fröjdar sig därinne.
15 

 Så bliva människorna nedböjda

     och männen ödmjukade,

 ja, ödmjukade varda

     de högmodigas ögon.
16 

 Men HERREN Sebaot

     bliver hög genom sin dom,

 Gud, den helige,

     bevisar sig helig genom rättfärdighet.
17 

 Och lamm gå där i bet

     såsom på sin egen mark,

 och på de rikas ödetomter

     söka vandrande herdar sin föda.

18 

 Ve dem som draga fram missgärningsstraff

     med lögnens tåg

 och syndastraff

     såsom med vagnslinor,
19 

 dem som säga: »Må han hasta,

     må han skynda med sitt verk,

     så att vi få se det;

 må det som Israels Helige har beslutit

     nalkas och komma,

     så att vi förnimma det!»

20 

 Ve dem som kalla det onda gott,

     och det goda ont,

 dem som göra mörker till ljus,

     och ljus till mörker,

 dem som göra surt till sött,

     och sött till surt!

21 

 Ve dem som äro visa i sina egna ögon

     och hålla sig själva för kloka!
22 

 Ve dem som äro hjältar

     i att dricka vin

 och som äro tappra

     i att blanda starka drycker,
23 

 dem som giva den skyldige rätt

     för mutors skull,

 men beröva den oskyldige

     vad som är hans rätt!

24 

 Därför, såsom eldsflamman förtär strå,

     och såsom halm sjunker tillsammans i lågan,

 så skall deras rot förruttna,

 och deras löv skola flyga bort såsom stoft,

 eftersom de förkastade HERREN Sebaots lag

 och föraktade Israels Heliges ord.

25 

 Därför har HERRENS vrede

     upptänts mot hans folk,

 och han uträcker sin hand

     emot det och slår det,

 så att bergen darra,

 och så att döda kroppar ligga

     såsom orenlighet på gatorna.

 Vid allt detta vänder hans vrede icke åter,

 hans hand är ännu uträckt.

26 

 Och han reser upp ett baner

     för hednafolken i fjärran,

 och lockar på dem att de skola komma

     från jordens ända;

 och se, snart och med hast

     komma de dit.
27 

 Ingen finnes bland dem, som är trött,

     ingen som är stapplande.

 Ingen unnar sig slummer

     och ingen sömn;

 på ingen lossnar bältet

     omkring hans länder,

 och för ingen brister

     en skorem sönder.
28 

 Deras pilar äro skarpa,

     och deras bågar äro alla spända;

 deras hästars hovar

     äro såsom av flinta,

 och deras vagnshjul likna stormvinden.
29 

 Deras skriande är såsom en lejoninnas;

     de skria såsom unga lejon,

 rytande gripa de sitt rov och bära bort det,

     och ingen finnes, som räddar.
30 

 Ett rytande över folket

     höres på den dagen,

     likt rytandet av ett hav;

 och skådar man ned på jorden,

     se, då är där mörker och nöd,

 och ljuset är förmörkat genom töcken.
Copyright information for Swe1917