Isaiah 60

Sions kommande härlighet.

 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,

 och HERRENS härlighet går upp över dig.

 Se, mörker övertäcker jorden

 och töcken folken,

 men över dig uppgår HERREN,

 och hans härlighet uppenbaras över dig.

 Och folken skola vandra i ditt ljus

 och konungarna i glansen som går upp över dig.

 Lyft upp dina ögon och se dig omkring:

 alla komma församlade till dig;

 dina söner komma fjärran ifrån,

 och dina döttrar bäras fram på armen.

 Då, vid den synen skall du stråla av fröjd,

 och ditt hjärta skall bäva och vidga sig;

 ty havets rikedomar skola föras till dig,

 och folkens skatter skola falla dig till.

 Skaror av kameler skola övertäcka dig,

 kamelfålar från Midjan och Efa;

 från Saba skola de alla komma,

 guld och rökelse skola de bära

 och skola förkunna HERRENS lov.

 Alla Kedars hjordar skola församlas till dig,

 Nebajots vädurar skola vara dig till tjänst.

 Mig till välbehag skola de offras på mitt altare,

 och min härlighets hus skall jag så förhärliga.

 Vilka äro dessa som komma farande lika moln,

 lika duvor, som flyga till sitt duvslag?

 Se, havsländerna bida efter mig,

 och främst komma Tarsis' skepp;

 de vilja föra dina söner hem ifrån fjärran land,

 och de hava med sig silver och guld

 åt HERRENS, din Guds, namn,

 åt Israels Helige, ty han förhärligar dig.
10 

 Och främlingar skola bygga upp dina murar,

 och deras konungar skola betjäna dig.

 Ty väl har jag slagit dig i min förtörnelse,

 men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig.
11 

 Och dina portar skola hållas öppna beständigt,

 varken dag eller natt skola de stängas,

 så att folkens skatter kunna föras in i dig,

 med deras konungar i hyllningståget.
12 

 Ty det folk eller rike,

 som ej vill tjäna dig, skall förgås;

 ja, sådana folk skola i grund förgöras.
13 

 Libanons härlighet skall komma till dig,

 både cypress och alm och buxbom,

 för att pryda platsen, där min helgedom är;

 ty den plats, där mina fötter stå, vill jag göra ärad.
14 

 Och bugande skola dina förtryckares söner

     komma till dig,

 och dina föraktare skola allasammans

     falla ned för dina fötter.

 Och man skall kalla dig »HERRENS stad»,

 »Israels Heliges Sion».
15 

 I stället för att du var övergiven och hatad,

 så att ingen ville taga vägen genom dig,

 skall jag göra dig till en härlighetens boning evinnerligen

 och till en fröjdeort ifrån släkte till släkte.
16 

 Och du skall dia folkens mjölk,

 ja, konungabröst skall du dia;

 och du skall förnimma, att jag, HERREN, är din frälsare

 och att den Starke i Jakob är din förlossare.
17 

 Jag skall låta guld komma i stället för koppar

 och låta silver komma i stället för järn

 och koppar i stället för trä

 och järn i stället för sten.

 Och jag vill sätta frid till din överhet

 och rättfärdighet till din behärskare.
18 

 Man skall icke mer höra talas om våld i ditt land,

 om ödeläggelse och förstöring inom dina gränser,

 utan du skall kalla dina murar för »frälsning»

 och dina portar för »lovsång».
19 

 Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen,

 och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken,

 utan HERREN skall vara ditt eviga ljus,

 och din Gud skall vara din härlighet.
20 

 Din sol skall då icke mer gå ned

 och din måne icke mer taga av;

 ty HERREN skall vara ditt eviga ljus,

 och dina sorgedagar skola hava en ände.
21 

 Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga,

 evinnerligen skola de besitta landet;

 de äro ju en telning, som jag har planterat,

 ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.
22 

 Av den minste skola komma tusen,

 och av den ringaste skall bliva ett talrikt folk.

 Jag är HERREN;

 när tiden är inne, skall jag med hast fullborda detta.
Copyright information for Swe1917