Isaiah 65

HERRENS långmodighets mått. Tröst för HERRENS tjänare. Straff för de otrogna. Nya himlar och en ny jord.

 Jag har låtit mig bliva uppenbar för dem som icke frågade efter mig,

 jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig;

 till ett folk som icke var uppkallat efter mitt namn

 har jag sagt: Se, här är jag, här är jag.

 Hela dagen har jag uträckt mina händer

 till ett gensträvigt folk

 som vandrar på den väg som icke är god,

 i det att de följa sina egna tankar --

 ett folk, som beständigt förtörnar mig

 utan att hava någon försyn,

 som frambär offer i lustgårdar

 och tänder offereld på tegelaltaren,

 som har sitt tillhåll bland gravar

 och tillbringar natten i undangömda nästen,

 som äter svinens kött

 och har vederstygglig spis i sina kärl,

 som säger: »Bort med dig,

 kom icke vid mig, ty jag är helig för dig.»

 De äro såsom rök i min näsa,

 en eld, som brinner beständigt.

 Se, detta står upptecknat inför mina ögon;

 jag skall icke tiga, förrän jag har givit vedergällning,

 ja, vedergällning i deras sköte,

 både för deras egna missgärningar

 och för deras fäders, säger HERREN,

 vedergällning för att de tände offereld på bergen

 och för att de smädade mig på höjderna;

 ja, först skall jag mäta upp lönen

 åt dem i deras sköte.

 Så säger HERREN:

 Likasom man säger om en druvklase,

 när däri finnes saft:

 »Fördärva den icke, ty välsignelse är däri»,

 så skall ock jag göra för mina tjänares skull:

 jag skall icke fördärva alltsammans.

 Jag skall låta en avkomma utgå från Jakob,

 från Juda en arvinge till mina berg;

 ty mina utkorade skola besitta landet,

 och mina tjänare skola bo däri.
10 

 Saron skall bliva en betesmark för får

 och Akors dal en lägerplats för fäkreatur,

 och de skola givas åt mitt folk, när det söker mig.
11 

 Men I som övergiven HERREN

 och förgäten mitt heliga berg,

 I som duken bord åt Gad

 och iskänken vindryck åt Meni,
12 

 eder har jag bestämt åt svärdet,

 och I skolen alla få böja eder ned till att slaktas,

 därför att I icke svaraden, när jag kallade,

 och icke hörden, när jag talade,

 utan gjorden, vad ont var i mina ögon,

 och utvalden det som var mig misshagligt.
13 

 Därför säger Herren, HERREN så:

 Se, mina tjänare skola äta,

     men I skolen hungra;

 se, mina tjänare skola dricka,

     men I skolen törsta;

 se, mina tjänare skola glädjas,

     men I skolen få blygas.
14 

 Ja, mina tjänare skola jubla

     i sitt hjärtas fröjd,

 men I skolen ropa

     i edert hjärtas plåga

 och jämra eder i förtvivlan.
15 

 Och I skolen lämna edert namn

     till ett förbannelsens ord,

 så att mina utkorade skola säga:

     »Sådan död give dig Herren, HERREN.»

 Men åt sina tjänare skall han giva ett annat namn:
16 

 den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig

     i »den sannfärdige Guden»,

 och den som svär i landet, han skall svärja

     vid »den sannfärdige Guden».

 Ty de förra bedrövelserna äro då förgätna

     och dolda för mina ögon.
17 

 Ty se, jag vill skapa nya himlar

     och en ny jord;

 och man skall ej mer komma ihåg det förgångna

     eller tänka därpå.
18 

 Nej, I skolen fröjdas och jubla till evig tid

     över det som jag skapar;

 ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel

     och dess folk till fröjd.
19 

 Och jag skall jubla över Jerusalem

     och fröjda mig över mitt folk,

 och där skall icke mer höras gråt

     eller klagorop.
20 

 Där skola icke mer finnas barn som leva

     allenast några dagar,

 ej heller gamla män, som icke fylla

     sina dagars mått;

 nej, den som dör ung skall dö

     först vid hundra års ålder,

 och först vid hundra års ålder skall syndaren

     drabbas av förbannelsen.
21 

 När de bygga hus,

     skola de ock få bo i dem;

 när de plantera vingårdar,

     skola de ock få äta deras frukt.
22 

 När de bygga hus,

     skall det ej bliva andra, som få bo i dem;

 när de plantera något,

     skall det ej bliva andra, som få äta därav.

 Ty samma ålder, som ett träd uppnår,

     skall man uppnå i mitt folk,

 och mina utkorade skola själva njuta

     av sina händers verk.
23 

 De skola icke möda sig förgäves,

     och barnen, som de föda, drabbas ej av plötslig död;

 ty de äro ett släkte

     av HERRENS välsignade,

 och deras avkomlingar få leva kvar bland dem.
24 

 Och det skall ske, att förrän de ropa,

     skall jag svara,

 och medan de ännu tala,

     skall jag höra.
25 

 Då skola vargar gå i bet

     tillsammans med lamm,

 och lejon skola äta halm

     likasom oxar,

 och stoft skall vara ormens föda.

 Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra,

     vad ont och fördärvligt är,

     säger HERREN.

Copyright information for Swe1917