Jeremiah 47

Profetia om filistéerna.Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om filistéerna, förrän Farao hade intagit Gasa.Jes. 14,29 f. Hes. 25,15 f. Am. 1,6 f. Sef: 2,5 f. Sak. 9,5 f.

 Så säger HERREN:

 Se, vatten stiga upp norrifrån

     och växa till en översvämmande ström;

 de översvämma landet och allt vad däri är,

     städerna med dem som bo därinne.

 Och människorna ropa,

     alla landets inbyggare jämra sigJes. 8,7. 28,2. Jer. 46,8.

 När bullret höres av hans hingstars hovslag,

     när hans vagnar dåna,

     när hans hjuldon rassla,

 då se ej fäderna sig om efter barnen,

     så maktlösa stå de

 inför den dag som kommer

     med fördärv över alla filistéer,

 med undergång för alla dem som äro kvar

     till att försvara Tyrus och Sidon.

 Ty HERREN skall fördärva filistéerna,

     kvarlevan från Kaftors ö.5 Mos. 2,23. Am. 9,7.

 Skallighet stundar för Gasa,

     det är förbi med Askelon,

 med kvarlevan i deras dalbygd.

     Huru länge skall du rista märken på dig?Jer. 16,6.

 Ack ve!  Du HERRENS svärd,

     när skall du äntligen få ro,

 Drag dig tillbaka i din skida,

     vila dig och var stilla.

 Dock, huru skulle det kunna få ro,

     då det är HERRENS bud det utför?

 Mot Askelon, mot Kustlandet vid havet,

     mot dem har han bestämt det.
Copyright information for Swe1917