Lamentations 3

 Jag är en man som har prövat elände

     under hans vredes ris.

 Mig har han fört och låtit vandra

     genom mörker och genom ljus.

 Ja, mot mig vänder han sin hand beständigt,

     åter och åter.

 Han har uppfrätt mitt kött och min hud,

     han har krossat benen i mig.Ps. 51,10.

 Han har kringskansat och omvärvt mig

     med gift och vedermöda.

 I mörker har han lagt mig

     såsom de längesedan döda.Ps. 143,3.

 Han har kringmurat mig, så att jag ej kommer ut,

     han har lagt på mig tunga fjättrar.

 Huru jag än klagar och ropar,

     tillstoppar han öronen för min bön.Job 19,7. Ps. 22,3.

 Med huggen sten har han murat för mina vägar,

     mina stigar har han gjort svåra.Job 19.8.
10 

 En lurande björn är han mot mig,

     ett lejon som ligger i försåt.Hos. 5,14. 13,7 f.
11 

 Han förde mig på villoväg och rev mig i stycken,

     förödelse lät han gå över mig.
12 

 Han spände sin båge och satte mig upp

     till ett mål för sin pil.Job 16,12. Ps. 7,13. Klag. 2,4.
13 

 Ja, pilar från sitt koger sände han

     in i mina njurar.
14 

 Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk

     en visa för dem hela dagen.Job 30,9. Ps. 69,12 f. Jer. 20,7.
15 

 Han mättade mig med bittra örter,

     han gav mig malört att dricka.
16 

 Han lät mina tänder bita sönder sig på stenar,

     han höljde mig med aska.
17 

 Ja, du förkastade min själ och tog bort min frid;

     jag visste ej mer vad lycka var.
18 

 Jag sade: »Det är ute med min livskraft

     och med mitt hopp till HERREN.»
19 

 Tänk på mitt elände och min husvillhet,

     på malörten och giftet!
20 

 Stadigt tänker min själ därpå

     och är bedrövad i mig.
21 

 Men detta vill jag besinna,

     och därför skall jag hoppas:
22 

 HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss,

     ty det är icke slut med hans barmhärtighet.
23 

 Den är var morgon ny,

     ja, stor är din trofasthet.
24 

 HERREN är min del, det säger min själ mig;

     därför vill jag hoppas på honom.Ps. 16,5. 73,26. 119,57.
25 

 HERREN är god mot dem som förbida honom,

     mot den själ som söker honom.
26 

 Det är gott att hoppas i stillhet

     på hjälp från HERREN.
27 

 Det är gott för en man att han får bära

     ett ok i sin ungdom.Ps. 119,71. Matt. 11,29.
28 

 Må han sitta ensam och tyst,

     när ett sådant pålägges honom.
29 

 Må han sänka sin mun i stoftet;

     kanhända finnes ännu hopp.
30 

 Må han vända kinden till åt den som slår honom

     och låta mätta sig med smälek.Matt. 5,39.
31 

 Ty Herren förkastar icke

     för evig tid;Ps. 103,9.
32 

 utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen,

     efter sin stora nåd.
33 

 Ty icke av villigt hjärta plågar han människors barn

     och vållar dem bedrövelse.
34 

 Att man krossar under sina fötter

     alla fångar i landet,
35 

 att man vränger en mans rätt

     inför den Högstes ansikte,
36 

 att man gör orätt mot en människa i någon hennes sak,

     skulle Herren icke se det?
37 

 Vem sade, och det vart,

     om det ej var Herren som bjöd?Ps. 33,9.
38 

 Kommer icke från den Högstes mun

     både ont och gott?Jes. 45,7. Am. 3,6.
39 

 Varför knorrar då en människa här i livet,

     varför en man, om han drabbas av sin synd?Luk. 23,41.
40 

 Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem

     och omvända oss till HERREN.
41 

 Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer,

     till Gud i himmelen.
42 

 Vi hava varit avfälliga och gensträviga,

     och du har icke förlåtit det.Ps. 106,6.
43 

 Du har höljt dig i vrede och förföljt oss,

     du har dräpt utan förskoning.
44 

 Du har höljt dig i moln,

     så att ingen bön har nått fram.
45 

 Ja, orena och föraktade låter du oss stå

     mitt ibland folken.
46 

 Alla våra fiender ia upp

     munnen emot oss.Klag. 2,16.
47 

 Faror och fallgropar möta oss

     fördärv och skada.Jes. 24,17. Jer. 48,43.
48 

 Vattenbäckar rinna ned från mitt öga

     för dottern mitt folks skada.Jer. 9,1. 14,17. Klag. 1,16.
49 

 Mitt öga flödar utan uppehåll

     och förtröttas icke,
50 

 till dess att HERREN blickar ned från himmelen

     och ser härtill.
51 

 Mitt öga vållar mig plåga

     för alla min stads döttrars skull.
52 

 Jag bliver ivrigt jagad såsom en fågel

     av dem som utan sak äro mina fiender.
53 

 De vilja förgöra mitt liv här i djupet,

     de kasta stenar på mig.Jer. 38,6.
54 

 Vatten strömma över mitt huvud,

     jag säger: »Det är ute med mig.»
55 

 Jag åkallar ditt namn, o HERRE,

     har underst i djupet.Ps. 88,7.
56 

 Du hör min röst; tillslut icke ditt öra,

     bered mig lindring, då jag nu ropar.
57 

 Ja, du nalkas mig, när jag åkallar dig;

     du säger: »Frukta icke.»Ps. 145,18.
58 

 Du utför, Herre, min själs sak,

     du förlossar mitt liv.
59 

 Du ser, HERRE, den orätt mig vederfares;

     skaffa mig rätt.
60 

 Du ser all deras hämndgirighet,

     alla deras anslag mot mig.
61 

 Du hör deras smädelser, HERRE,

     alla deras anslag mot mig.
62 

 Vad mina motståndare tala och tänka ut

     är beständigt riktat mot mig.
63 

 Akta på huru de hava mig till sin visa,

     evad de sitta eller stå upp.
64 

 Du skall giva dem vedergällning, HERRE,

     efter deras händers verk.Ps. 28,4.
65 

 Du skall lägga ett täckelse över deras hjärtan;

     din förbannelse skall komma över dem.Ps. 69,24. 2 Kor. 3,14 f.
66 

 Du skall förfölja dem i vrede och förgöra dem,

     så att de ej bestå under HERRENS himmel.

Copyright information for Swe1917