Micah 2

Domsord över förtryckare och profetians föraktare. Löfte om en vägbrytare för Israels hjord.

 Ve dessa som tänka ut vad fördärvligt är

     och bereda vad ont är på sina läger,

 och som sätta det i verket, så snart morgonen gryr,

 allenast det står i deras makt;

 dessa som hava begärelse till sin nästas åkrar och röva dem,

     eller till hans hus och tillägna sig dem;

 dessa som öva våld mot både människor och hus,

     mot både ägare och egendom!

Därför säger HERREN så: Se, jag tänker ut mot detta släkte vad ont är; och I skolen icke kunna draga eder hals därur, ej heller skolen I sedan gå så stolta, ty det bliver en ond tid. På den dagen skall man stämma upp en visa över eder och sjunga en sorgesång; man skall säga:

 »Det är ute med oss, vi äro förstörda i grund!

 Mitt folks arvslott bliver nu given åt en annan.

 Ja i sanning, den ryckes ifrån mig,

 och åt avfällingar utskiftas våra åkrar.»

Så sker det att hos dig icke mer finnes någon som får spänna mätsnöre över en lott i HERRENS församling.

 »Hören då upp att predika», så är deras predikan;

     »om sådant får man icke predika;

     det är ju ingen ände på smädelser!»

 Är detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus?

 Har då HERREN varit snar till vrede?

     Hava hans gärningar visat något sådant?

 Äro icke fastmer mina ord milda

     mot den som vandrar redligt?

 Men nu sedan en tid

     uppreser sig mitt folk såsom en fiende.

 I sliten manteln bort

     ifrån kläderna på människor

 som trygga gå sin väg fram

     och ej vilja veta av strid.

 Mitt folks kvinnor driven I ut

     från de hem där de hade sin lust;

 deras barn beröven I för alltid

     den berömmelse de hade av mig.

10 

 Stån upp och gån eder väg!

     Här skolen I icke hava någon vilostad,

 för eder orenhets skull, som drager i fördärv,

     ja, i gruvligt fördärv.
11 

 Om någon som fore

     med munväder och falskhet

     sade i sin lögnaktighet:

 »Jag vill predika för dig

     om vin och starka drycker» --

 det vore en predikare

     för detta folk!

12 

 Jag vill församla dig, Jakob,

     ja, hela ditt folk.

 Jag vill hämta tillhopa

     Israels kvarlevor,

 jag vill föra dem tillsammans

     såsom fåren till fållan,

 såsom en hjord till dess betesmark,

     så att där uppstår ett gny av människor.
13 

 En vägbrytare drager ut framför dem;

     de bryta sig igenom och tåga fram,

     genom porten vandra de ut.

 Deras konung tågar framför dem,

     HERREN går i spetsen för dem.
Copyright information for Swe1917