Micah 4

Sions framtida storhet, dess vånda och dess förlossning.

 Men det skall ske i kommande dagar

 att det berg där HERRENS hus är

 skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen,

 och vara upphöjt över andra höjder;

 och folk skall strömma ditupp,

 ja, många hednafolk skola gå åstad

     och skola säga:

 »Upp, låt oss draga åstad

     till HERRENS berg,

     upp till Jakobs Guds hus,

 för att han må undervisa oss om sina vägar,

     så att vi kunna vandra på hans stigar.»

 Ty från Sion skall lag utgå,

 och HERRENS ord från Jerusalem.

 Och han skall döma mellan många folk

 och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,

     ända bort i fjärran land.

 Då skola de smida sina svärd till plogbillar

 och sina spjut till vingårdsknivar.

 Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra

 och icke mer lära sig att strida.

 Och var och en skall sitta under sitt vinträd

 och sitt fikonträd, och ingen skall förskräcka honom;

 ty så har HERREN Sebaots mun talat.

 Ja, alla andra folk vandra

 vart och ett i sin guds namn,

 men vi vilja vandra i HERRENS, vår Guds, namn,

 alltid och evinnerligen.

 På den dagen, säger HERREN,

     skall jag församla de haltande

 och hämta tillhopa de fördrivna

     och dem som jag har hemsökt med olyckor.

 Och jag skall låta de haltande bliva en kvarleva

 och de långt bort förjagade ett mäktigt folk;

 och HERREN skall vara konung över dem

     på Sions berg

     från nu och till evig tid.

 Och du Herdetorn,

     du dotter Sions kulle,

     till dig skall det komma,

 ja, till dig skall det återvända, det forna herradömet,

 dottern Jerusalems konungavälde.

 Men varför skriar du nu så högt?

 Finnes då ingen konung i dig,

 har du icke mer någon rådklok man,

 eftersom ångest, lik en barnaföderskas, har gripit dig?
10 

 Ja, väl må du vrida dig i födslosmärtor

     såsom en barnaföderska, du dotter Sion;

 ty nu måste du ut ur staden,

     du måste bo på öppna fältet;

 ja, du skall komma ända till Babel --

     där skall du finna räddning,

 där skall HERREN förlossa dig

     ur dina fienders hand.

11 

 Nu hava många hednafolk

     församlat sig mot dig,

 och de säga: »Må hon varda skändad,

     så att våra ögon få skåda med lust på Sion.»
12 

 Men dessa känna icke

     HERRENS tankar,

 de förstå icke hans rådslut,

 att han har samlat dem såsom kärvar till tröskplatsen.
13 

 Upp då och tröska, du dotter Sion!

 Ty jag skall giva dig horn av järn

 och giva dig klövar av koppar,

 för att du må sönderkrossa många folk.

 Och deras byte skall du giva till spillo åt HERREN

 och deras skatter åt hela jordens HERRE.
Copyright information for Swe1917