Micah 7

Fördärvet i Israel. Hopp om bättre tider.

 Ve mig!  Det är mig,

 såsom när frukten är insamlad om sommaren,

 eller såsom när efterskörden efter vinbärgningen är slut

 och ingen druvklase mer finnes att äta,

 intet förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till.

 De fromma äro försvunna ur landet,

 och ingen redlig man finnes bland människorna.

 Alla ligga de på lur efter blod;

 envar vill fånga den andre i sitt nät.

 Till att främja det onda äro deras händer redo:

 fursten begär gåvor,

     och domaren står efter vinning;

 den mäktige kräver öppet

     vad honom lyster;

 så bedriva de vrånghet.

 Den bäste ibland dem är såsom ett törnsnår,

     den redligaste värre än en taggig häck.

 Men när dina siares dag är inne,

     ja, när hemsökelsen når dig,

 då skall bestörtning komma ibland dem.

 Man får icke tro på någon vän,

     icke lita på någon förtrogen;

 för henne som vilar i din famn

     måste du vakta din muns dörrar.

 Ty sonen föraktar sin fader,

 dottern sätter sig upp mot sin moder,

 sonhustrun mot sin svärmoder,

 och envar har sitt eget husfolk till fiender.

 Men jag vill skåda efter HERREN,

 jag vill hoppas på min frälsnings Gud;

 min Gud skall höra mig.

 Glädjens icke över mig, I mina fiender.

     Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen;

 om jag än sitter i mörkret,

     är dock HERREN mitt ljus.

 Eftersom jag har syndat mot HERREN,

     vill jag bära hans vrede,

 till dess att han utför min sak

     och skaffar mig rätt,

 till dess att han för mig ut i ljuset,

     så att jag med lust får se på hans rättfärdighet.
10 

 När mina fiender se det,

     skola de höljas med skam,

 desamma som säga till mig:

     »Var är nu HERREN, din Gud?»

 Mina ögon skola se med lust på dem;

 ty då skola de bliva nedtrampade

      såsom orenlighet på gatan.

11 

 En dag skall komma, då dina murar skola byggas upp;

 på den dagen skola dina gränser sträcka sig vida.
12 

 På den dagen

     skall man komma till dig

 både från Assur

     och från Egyptens städer,

 ja från Egypten

     och ända ifrån floden,

 och från hav till hav,

     och från berg till berg.
13 

 Men eljest skall jorden bliva en ödemark

     för sina inbyggares skull;

 det skall vara deras gärningars frukt.

14 

 Vakta med din stav ditt folk,

     din arvedels hjord,

 så att den får hava sin avskilda boning

     i skogen på Karmel;

 låt den gå i bet i Basan och i Gilead,

     likasom under forna dagar.

15 

 Ja, likasom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land

     skall jag låta dem se underbara ting.
16 

 Hedningarna skola se det och komma på skam

     med all sin makt.

 De skola nödgas lägga handen på munnen,

     deras öron skola vara bedövade.
17 

 De skola slicka stoftet såsom ormar;

     lika maskar som kräla på jorden

     skola de med bävan övergiva sina borgar.

 Med förskräckelse skola de söka HERREN, vår Gud;

     Ja, för dig skola de frukta.

18 

 Vem är en sådan Gud som du?  --

     du som förlåter

 kvarlevan av din arvedel dess missgärning

     och tillgiver den dess överträdelse,

 du som icke behåller vrede evinnerligen,

 ty du har lust till nåd,
19 

 och du skall åter förbarma dig över oss

     och trampa våra missgärningar under fötterna.

 Ja, du skall kasta alla deras synder

     i havets djup.
20 

 Du skall bevisa trofasthet mot Jakob

     och nåd mot Abraham,

 såsom du med ed har lovat våra fäder

     i forntidens dagar.
Copyright information for Swe1917