Nahum 1

 Vid Omris stadgar håller man fast,

 man efterföljer alla Ahabs hus' gärningar;

 ty efter dessas rådslag är det I vandren.

 Därför skall jag göra dig till ett föremål för häpnad,

 och invånarna i staden till ett mål för begabberi;

 ja, mitt folks smälek skolen I få bära.Sång om Herrens nitälskan och Herrens nåd, Nineves straff och Juda frälsning.Detta är en utsaga om Nineve, den bok som innehåller elkositen Nahums syn.

 HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare,

 ja, en hämnare är HERREN, en som kan vredgas.

 En hämnare är HERREN mot sina ovänner,

 vrede behåller han mot sina fiender.2 Mos. 20,5. 34,14. 5 Mos. 4,24. 5,9. Jos. 24 19. Ps. 103,9.

 HERREN är långmodig, men han är stor i kraft,

 och ingalunda låter han någon bliva ostraffad.

 HERREN har sin väg i storm och oväder

 och molnen äro dammet efter hans fötter.2 Mos. 34,6 f. 4 Mos. 14,18. Neh. 9,17. Ps. 18,14. 103,8. 145,8.Joel 2,13.

 Han näpser havet och låter det uttorka

 och alla strömmar låter han sina bort.

 Då försmäkta Basan och Karmel,

 Libanons grönska försmäktar.2 Mos. 14,21. Jos. 3,16. Ps. 106,9. 114,3 f. Jes. 50,2.

 Bergen bäva för honom,

 och höjderna försmälta av ångest.

 Jorden röres upp för hans ansikte,

 jordens krets med alla som bo därpå.2 Mos. 19,18. Ps. 18,8. 24,1. Joel 3,16. Am. 9,5. Mik. 1,4.

 Vem kan bestå för hans ogunst,

 och vem kan uthärda hans vrede glöd?

 Hans förtörnelse utgjuter sig såsom eld,

 och klipporna rämna inför honom.

 HERREN är god, ett värn i nödens tid,

 och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.Ps. 9,10.

 Men genom en störtflod gör han ände

     på platsen där den staden står,

 och hans fiender förföljas av mörker.Ords. 13,21.

 Ja, på edert anslag mot HERREN gör han ände,

 icke två gånger behöver hemsökelsen drabba.

10 

 Ty om de ock äro hopslingrade såsom törnsnår

 och så fulla av livssaft, som deras dryck är av must,

 skola de likväl alla förbrännas såsom torrt strå.

11 

 Ty från dig drog ut en man

     som hade onda anslag mot HERREN,

 en vilkens rådslag voro fördärv.

12 

 Så säger HERREN:

 »Huru starka och huru många de ock må vara,

 skola de ändå mejas av och försvinna;

 och om jag förr har plågat dig,

 så skall jag nu ej göra det mer.Nah. 2,2.

13 

 Ty nu skall jag bryta sönder de ok han har lagt på dig,

 och hans band skall jag slita av.»

14 

 Men om dig bjuder HERREN så

 »Ingen avkomma av ditt namn skall mer få finnas.

 Ur dina gudars hus skall jag utrota alla beläten,

     både skurna och gjutna.

 En grav bereder jag åt dig, ty på skam har du kommit.»

15 

 Se, över bergen nalkas glädjebudbärarens fötter

     hans som förkunnar frid:

 »Fira dina högtider, Juda,

     infria dina löften.

 Ty ej mer skall fördärvaren draga fram mot dig;

     han varder förgjord i grund.»Jes. 52,7. Rom. 10,15.

Copyright information for Swe1917