Psalms 10

Klagan och bön mot de ogudaktigas övermod.

 Varför, HERRE,

 står du så långt ifrån

 och fördöljer dig i nödens tider?

 Genom de ogudaktigas övermod

     måste den arme lida.

 Må de fångas i de ränker

     som de hava uttänkt!

 Ty den ogudaktige berömmer sig

     av sin själs lystnad,

 och den rovgirige talar förgripligt

     och föraktar HERREN.

 Den ogudaktige säger i sitt högmod:

     »Han frågar icke därefter.»

 »Det finnes ingen Gud»,

     så äro alla hans tankar.

 Trygga äro alltid hans vägar,

 dina domar gå högt över hans blickar;

 alla sina ovänner räknar han för intet.

 Han säger i sitt hjärta:

     »Jag skall icke vackla,

 över mig skall i evighet

     ingen olycka komma.»

 Hans mun är full av förbannelse,

     av svek och förtryck;

 hans tunga gömmer

     olycka och fördärv.

 Han lägger sig i försåt vid gårdarna,

 i lönndom vill han dräpa den oskyldige;

 hans ögon lura på den olycklige.

 Han ligger i försåt på lönnligt ställe,

     såsom ett lejon i sitt snår,

 han ligger i försåt för att gripa den arme;

 han griper den arme,

     i det han drager honom in i sitt nät.
10 

 Han trycker sig ned, han ligger på lur,

 och de olyckliga falla i hans klor.
11 

 Han säger i sitt hjärta:

     »Gud förgäter det,

 han har dolt sitt ansikte,

     han ser det aldrig.»

12 

 Stå upp, HERRE;

     Gud, upplyft din hand,

 förgät icke de arma.
13 

 Varför skall den ogudaktige

     få förakta Gud

 och säga i sitt hjärta

     att du icke frågar därefter?

14 

 Du har ju sett det, ty du giver akt

     på olycka och jämmer,

     för att taga det i din hand.

 Åt dig överlämnar den olycklige sin sak;

 du blev den faderlöses hjälpare.

15 

 Bryt sönder den ogudaktiges arm,

 och hemsök de ondas ogudaktighet,

     så att du icke mer finner den.
16 

 Ja, HERREN är konung

     alltid och evinnerligen;

 hedningarna utrotas ur hans land.

17 

 De ödmjukas trängtan

     hör du, HERRE;

 du gör deras hjärtan ståndaktiga;

     du låter ditt öra giva akt
18 

 för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt,

 så att människor, komna av jord,

     ej längre vålla skräck.

Copyright information for Swe1917